ม.รังสิต มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย ประจำปี 2565

13 Dec 2022

     มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยแก่บัณฑิตที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็นผู้ที่มีความดี ความงาม มีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีงาม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีตามแนวทางแห่งสังคมธรรมาธิปไตย ได้แก่ นางสาวฟอง อินแสง และ นายมิตรประชา อุทรส โดยได้มอบรางวัลดังกล่าวในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565

     รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมีปณิธานในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านวิชาการ ขณะเดียวกันได้มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและก่อตั้งสถาบันหลักทางด้านจริยธรรมในสังคมให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่แนวความคิดและค่านิยมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ “สร้างคน” มาเป็น “สร้างคนต้นแบบ” ที่ต้องมีทั้งความสำเร็จและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนอกจากบัณฑิตจะมีความตั้งใจใฝ่รู้แล้ว ยังสนับสนุนให้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่งไปพร้อมกัน เรียกว่านอกจากมีผลการเรียนดีแล้ว ยังทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

     นางสาวฟอง อินแสง บัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมาก ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัลนี้ ถือว่าเป็นของขวัญการเรียนจบให้แก่คณะบัญชี ครอบครัว และตัวเราเอง อยากจะขอบคุณอาจารย์ ครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยสนับสนุน ให้โอกาส และให้กำลังใจมาโดยตลอด เเละในอนาคตอยากสานต่อโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ที่เคยทำไว้ โดยนำความรู้ทางวิชาชีพบัญชีไปสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป ขณะเดียวกันจะประกอบอาชีพโดยสุจริต ทำงานอย่างรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นนักบัญชีที่ดี

     นายมิตรประชา อุทรส บัณฑิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัลที่เป็นต้นแบบแห่งการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวม ต้นแบบพลเมืองตามแนวทางสังคมธรรมาธิปไตย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่มอบโอกาสและหล่อหลอมองค์ความรู้ให้กับบัณฑิต ผู้ซึ่งอุทิศตนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ร่วมผลักดัน Soft Power ขัดเกลาสังคมผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนในสังคมต่อไป ในฐานะที่เรียนทางด้านการสื่อสาร งานผลิตสื่อ จะทำหน้าที่สื่อที่ดีและอยู่บนรากฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรม นั่นคือสิ่งที่ผู้ผลิตสื่อทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอ ส่วนตัวเชื่อว่า “สื่อ” ในปัจจุบันและอนาคตคือเครื่องมือทางการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลและสามารถสื่อสารกับคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว สามารถส่งข้อความสำคัญถึงประชาคมโลกได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการชักนำสังคม การรณรงค์และการตระหนักถึงปัญหาของประชาคมโลก การกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการ “สร้างพลังขับเคลื่อนทางสังคม” ปรับเปลี่ยนชุดความคิดของผู้คน เคารพความแตกต่างของชาติพันธุ์ ความหลากหลายทางเพศ และเคารพสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียม และอยากเชิญชวนผู้ผลิตสื่อทุกคน ร่วมกันสร้างสรรค์สื่อที่ดีให้กับสังคม เพื่อโลกที่สวยงามกว่าเดิม

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ