นศ. นวัตกรรมสังคม ม.รังสิต รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 ผู้ประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม

06 Sep 2023

     นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความรู้ความสามารถ กตัญญูกตเวที มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคมเเละประเทศชาติ โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     นางสาวประภาแก้ว แก้วเก้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รางวัลเยาวชนดีเด่นที่ได้รับนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะนี่คือรางวัลของความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี เป็นคนดีของครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการยืนยันให้เห็นถึงความพยายามและการทำงานที่ได้ลงมือทำ เป็นการให้กำลังใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

     “หากพูดถึงเรื่องการทำงานเพื่อสังคม ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนอยู่นั้น คือแหล่งบ่มเพาะที่ทำให้เรารู้จักการสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างคุณค่าต่อสังคมในมิติต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาสังคม การร่วมมือในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการสร้างทักษะในการเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

     นางสาวประภาแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาระหว่างเรียนตนเองได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย อาทิ ร่วมเป็นจิตอาสานักเรียนทุนในโครงการต่างๆ  จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาชุมชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น และร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ฯลฯ และยังได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุน ม.ท.ศ. (รุ่นที่ ๑๐) จังหวัดฉะเชิงเทรา อยากฝากถึงน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้สังคมน่าอยู่ไปด้วยกัน เพราะการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแม้เพียงน้อยนิด ก็สามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็งได้

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ