ทีมนักศึกษา ม.รังสิต คว้า 2 รางวัล การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชี (ครั้งที่ 6) ประจำปี 2565

07 Sep 2022

     ทีมนักศึกษาคณะบัญชี และคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 และรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (Thailand Accounting Case Competition 2022) ชิงโล่รางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีทีมนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 94 ทีม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาเข้าใจถึงปัญหาการบริหารองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม

     นางสาวสมฤทัย สังขรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนทีม Donno What Happened ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กล่าวว่า ทุกคนในทีมได้เตรียมตัวฝึกซ้อมกันตั้งแต่ทราบว่าผ่านเข้ารอบชิง 15 ทีม พวกเราทุ่มเทและตั้งใจกับการแข่งครั้งนี้มาก ทั้งการเตรียมสไลด์เนื้อหา การทำสคริปต์ การซ้อมพูดจนจำเนื้อหาได้ทั้งหมด ซ้อมจนกว่าจะพูดคล่อง รวมถึงการเตรียมเนื้อหาไปตอบคำถามในรอบชิง โดยมีอาจารย์วัฒนา ศรีถาวร และอาจารย์อีกหลายท่านช่วยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ทุกคนในทีมเต็มที่และตั้งใจจริง และรางวัลในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน และเป็นการดรีมทีมของนักศึกษาบัญชีและคณะบริหารธุรกิจอีกด้วย

สมาชิกทีม Donno what happened 1) นางสาวสมฤทัย สังขรัตน์ 2) นางสาวศศิกานต์ ตันซุ่นหิ้น 3) นายสุทธิพงษ์ วุฒิกรณ์ 4) นายกัณฑ์เอนก ตันติชวกุล และ 5) นายวีรภัทร สังหวาน คณะบริหารธุรกิจ

         ด้าน นางสาวอภิญญา สุขผิวสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนทีม Mega five กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ในวิชาชีพที่ท้าท้าย เพราะต้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ที่ไม่รู้มาก่อน รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไปแข่งขันในระดับประเทศ ขอบคุณอาจารย์ที่มอบโอกาสและประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ให้พวกเราทุกคนในทีม โดยการเตรียมตัวฝึกซ้อมพวกเราในทีมช่วยกันหลายด้าน อาทิ ด้านข้อมูล มีการค้นคว้าข้อมูล โดยการใช้บทความที่หลากหลาย และเฉพาะทางมากขึ้น ทั้งข้อมูลยังมีความเจาะลึกถึงประเด็นทางบัญชีที่เฉพาะเจาะจง ด้านการเรียนรู้ มีการเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่ไม่เคยเจอมาก่อน ต้องอ่านและทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง ด้านการทำงาน การทำงานเป็นทีมที่ประกอบด้วยหลายชั้นปี ทำให้ต้องรู้การแบ่งเวลา และการร่วมมือกัน ในการคิด วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล อีกทั้งยังต้องแบ่งเวลาในการเรียนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้วย และที่สำคัญคือ ด้านการนำเสนอ มีการซักซ้อมการพรีเซนต์ให้มีความชัดเจนในเนื้อหา และนำเสนอด้วยความเข้าใจ ด้วยความที่การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีต้องใช้ข้อมูลหลากหลาย และมีความถูกต้อง น้ำเสียง และโทนเสียงที่ใช้จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องปรับให้เข้ากับเนื้อหาที่พูด และน้ำเสียงของทุกคนในทีมต้องมีระดับที่เท่ากัน เพื่อให้เกิดความสมูท ดีใจและภูมิใจที่มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต

สมาชิกทีม Mega Five จากมหาวิทยาลัยรังสิต 1) นางสาวอภิญญา สุขผิวสังข์ 2) นางสาวสุดารัตน์ ธรรมชัยสิทธิ์ 3) นางสาวปาริฉัตร เต็มเปี่ยม 4) นางสาววรัมพร ฤทธิ์บัว และ 5) นายจิรายุ เพ็ชรรัตน 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ