เปิดโลกอินเตอร์ สู่โอกาสของอาชีพที่หลากหลาย ไปกับนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

15 Jun 2021

     ในช่วงเวลานี้ เมื่อเราได้ยินคำว่าสื่อสารมวลชน เรามักจะคิดถึงการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อความ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร นอกจากนี้ เรายังนึกถึงโลกโซเชียลมีเดีย วิทยุโทรทัศน์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ และการตลาดดิจิทัล ซึ่งสื่อต่าง ๆ  เหล่านี้สามารถกล่าวได้ว่า คือ สื่อมวลชนในสายงานนิเทศศาสตร์นั่นเอง อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนในงานนิเทศศาตร์นั้น ก็ยังมีมากกว่านี้และหลากหลายรูปแบบอีกด้วย

นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอย่างไร?

     มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่มีการจัดอันดับโลกให้อยู่ใน 22% ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด (EduRank, n.d) ทั้งนี้ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมและได้รับการยกย่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล หากพิจารณาในระดับประเทศไทยจะพบว่าการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนมักได้รับการยกย่องและโดดเด่นในการเรียนใน ‘คณะนิเทศศาสตร์’ โดยนิเทศศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถที่ยืดหยุ่นและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนททักษะได้เสมอ เนื่องจากคณะนิเทศศาสตร์นั้นมีแขนงสาขาวิชาและวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนอย่างหลากหลาย ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนก้าวสู่โลกของความเป็นมีอาชีพอีกด้วย (rsuip website, n.d)

     หากพิจารณาในรายละเอียดลึกลงไปจะพบว่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มีการเรียนการสอนใน 4 สาขา คือ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสารศาสตร์ และภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ซึ่งทั้ง 4 สาขาวิชาล้วนหลอมองค์ความรู้เข้าด้วยกันเพื่อนำไปสู่อัตลักษณ์อย่างมีเอกภาพของนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ขอบข่ายของการศึกษานี้ จะช่วยผลักดันและเน้นย้ำให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะในรูปแบบต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในระดับนานาชาติได้

     หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่หลากหลาย ต้องลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน มีรูปแบบเทคนิคการเรียนการสอนที่บ่มเพาะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในระดับนานาชาติที่พร้อมจะมอบประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงอย่างดีที่สุด เน้นการสอนบนมิติตั้งแต่จริยธรรมขั้นพื้นฐานไปจนถึงวิธีการสร้างสรรค์สื่อ พร้อมฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือที่มทันสมัยและมีคุณภาพในการพัฒนาทักษะด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การออกแบบและการณรงค์โฆษณา การวางแผนการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว การถ่ายภาพ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร์สั้น การเป็นผู้ประกอบการนานาชาติ และการสื่อสารทางตลาดดิจิทัล เป็นต้น ดังนั้น การเรียนการสอน จึงเป็นการขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจด้านนิเทศศาสตร์พร้อมมอบทักษะเพื่อสร้างนักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะสามารถก้าวไปสู่โลกสื่อสารมวชนอย่างมั้นใจได้ นั่นเอง

 

นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

     การเรียนนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเห็นได้ว่าเป็นหลักสูตรฯ ที่สอนให้นักศึกษารู้ลึก รู้จริงถึงการสื่อสารเพื่องานนิเทศศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและมีความเหมาะสมในสายงานทุกรูปแบบ โดยในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีนั้น ไม่เพียงแต่นักศึกษาจะทำการฝึกฝนถึงทักษะเชิงประยุกต์ แต่จะยังเป็นการฝึกฝนที่เอื้อต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคตและยังช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้มาสร้างสรรค์แนวทางการประกอบอาชีพใหม่ ๆ ในอนาคตได้จริง นอกจากนั้น นักศึกษาจะยังมีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์แบบนอกกรอบ ทั้งยังรู้จักการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ชิ้นงานนั้น ๆ มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

     สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเปิดโลกอินเตอร์และมุ่งสู่โอกาสของอาชีพที่รอเราอยู่ทั่วทุกมุมโลก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Official Line : @RICstudy

เรียบเรียงโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์

หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ