ม.รังสิต ร่วมส่งความสุขท้ายปีกับเทศกาลแห่งการแสดงความยินดี “พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565”

16 Dec 2022

 

ในทุกๆ ช่วงสิ้นปี มหาวิทยาลัยรังสิตจะจัดพิธีประสาทปริญญาขึ้น เพื่อส่งต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้เดินทางต่อไปในเส้นทางที่พวกเขาเลือก ใบปริญญาที่พวกเขาได้รับนั้น จะเป็นต้นทุนสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถสนับสนุนให้พวกเขามั่นคง มีความน่าเชื่อถือในการทำงานได้มากขึ้น หลังจากเราทุกคนได้พอละความตึงเครียดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาได้สักนิดหน่อย บรรยากาศแห่งการแสดงความยินดีก็ได้พอกลับมาให้ดูสดชื่นมากขึ้น สามารถจัดพื้นที่ให้ดูมีสีสัน และรุ่นพี่รุ่นน้องสามารถดำเนินกิจกรรมตามประเพณีได้

 

 

สำหรับปี 2565 นี้ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,048 คน และสภามหาวิทยาลัยรังสิตมีมติประสาทแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีศิลปินดาราที่จบการศึกษามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เอิร์ท – ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล ที่สำเร็จปริญญาโท วิทยาลัยนานาชาติ ดิว เดอะสตาร์ - อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ จากสาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลัยดนตรี  เบ็น - เบญจมินทร์ เบรเซียร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ แบงค์ พระเอกซีรีส์วายมังกรกินใหญ่ - นายมณฑป เหมตาล สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สำหรับฝั่งสาวระดับนางเอก ได้แก่ ปูเป้ นางเอกนักแสดง ช่อง 7 - นางสาวเกศรินทร์ น้อยผึ้ง สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ญดา นางเอกภาพยนตร์ ร่างทรง - นางสาวนริลญา กุลมงคลเพชร สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ หลุยส์ ผลงาน กรงกรรม ช่อง 3 - นางสาวธัญญพัทธ์ หงษ์สวัสดิ์กร สาชาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  เจนนี่ นักแสดง ช่อง 7 - นางสาวชยิสรา วัฒนะนาวิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออย แชมป์ The Voice Kids คนแรกของประเทศไทย - นางสาวกุลจิรา ทองคา  วิทยาลัยดนตรี

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประธานในพิธีประสาทปริญญา ได้กล่าวให้โอวาทแด่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ว่า ปริญญาบัตร เป็นใบเบิกทางไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในฐานะประชาชนพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศชาติและสังคม 

“เมื่อวันแรกที่ท่านเข้ามาสู่สถานศึกษาแห่งนี้ สิ่งสำคัญแรกที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้เน้นหนักและตอกย้ำเสมอมา เราต้องเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม และเป็นขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ  ที่จะปฏิรูปนำทางประเทศไปสู่สังคมธรรมาธิปไตย เพื่อหล่อหลอมให้พวกท่านทั้งหลายได้มีความพร้อมทุกด้านของความเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจ   การปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  และความเข้มแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม วันนี้  เรามาพบพร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง ณ ห้องประชุมแห่งนี้  ท่านคือ ‘บัณฑิต’ ที่เติบโต พร้อมกับความรู้ทั้งวิชาการ วิชางาน และวุฒิภาวะ เพื่อออกไปทำหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคหลัง COVID-19  ทำให้เกิดความขัดแย้ง  และความผันผวนของสังคมไทยและสังคมโลก  เราไม่สามารถแยกตัวเราออกจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้  เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยตัดความเกี่ยวข้องจากปัญหาและความขัดแย้งเหล่านี้ได้   แต่เราจะต้องอยู่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้  และอยู่อย่างเข้าใจ และรู้เท่าทัน ผมอยากให้ท่านได้ทบทวนปณิธานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้อธิบาย สื่อสาร และปลูกฝังแก่นักศึกษามาตลอด  ถ้าจะสรุปให้รวบรัดที่สุด ก็คือ “หลักธรรมาธิปไตย”   ซึ่งหมายถึง การวินิจฉัยความถูก ความผิด ความควร ไม่ควร หรือความจริง ความเท็จ ด้วยการใช้ “ความเป็นธรรม” และ “ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่” เป็นบรรทัดฐาน   มิใช่ “อัตตาธิปไตย” ที่ถือความคิดและผลประโยชน์ส่วนตนเป็นตัวชี้ขาด หรือ “โลกาธิปไตย” ที่ถือเอากระแสความนิยมชมชอบของคนทั่วไป เป็นเกณฑ์วัดความถูกต้องแน่นอน ในโลกและสังคมที่มีปัญหาสลับซับซ้อน  และหลายปัญหาก็มีความสืบเนื่อง มีเหตุปัจจัยหลากหลาย  การวินิจฉัยความถูก ความผิด ย่อมมีความยากลำบาก สถานการณ์ในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาก็มีภยันตรายไม่แพ้กัน’ประชาธิปไตยของไทย’ ล้มเหลวมาโดยตลอด ล้มเหลวในทุกระดับ แทนที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมือง แต่กลับกลายเป็นช่องทางแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ จนเกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมขยายตัวมากขึ้น ความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจระหว่างคนรวยกับคนจน ความเหลื่อมล้ำทางด้านสิทธิ เสรีภาพและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม  ผมยังมีความเชื่อมั่นว่า ทุกท่าน ณ ที่นี้ ผู้ผ่านประสบการณ์เรียนรู้อย่างเข้มข้นจากมหาวิทยาลัยรังสิต มีความพร้อมและศักยภาพที่จะใช้ ‘ความเป็นธรรม’แยกแยะความถูก ความผิด เพื่อผลักดันสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ผมขอฝากความหวังนี้ไว้กับพวกท่านทุกคน  ด้วยความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะเป็นกำลังใจ กำลังความคิด ให้กับพวกท่านทั้งหลาย วันนี้ ท่านกำลังจะเดินทางออกไปจากห้องประชุม และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แต่ขอเรียนให้ท่านทั้งหลาย ได้จดจำไว้ว่า ท่านทั้งหลาย คือ ‘ลูกรังสิต’ และมหาวิทยาลัยรังสิต จะยังเป็นบ้านอันอบอุ่นของท่านตลอดไป

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการมอบเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยมให้แก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจำนวน 34 คน การมอบรางวัล “บัณฑิตสุริยเทพ” เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมอบรางวัลแก่อาจารย์ดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ดีเด่น ด้านความเป็นครู อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์  อาจารย์ดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ และอาจารย์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ