ม.รังสิต ร่วมกับ TCC Technology จัดโครงการ The Tech Melody Project “ให้บทเพลงพูดแทนเทคโนโลยี”

11 Feb 2019

 

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต และ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด โดยมี ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต คุณวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ Executive Director Acting Managing Director และ คุณวลีพร สายะสิต Corporate Communications Division บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ The Tech Melody Project “ให้บทเพลงพูดแทนเทคโนโลยี”

 


“ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สำหรับโครงการ The Tech Melody Project “ให้บทเพลงพูดแทนเทคโนโลยี เราเลือกลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร (Integrated IT infrastructure service provider) ชั้นนำของประเทศ ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งถือเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรและภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางวิทยาลัยดนตรีจึงเล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อวางเป้าหมายสู่การพัฒนา Knowledge Innovation หรือการสร้างนวัตกรรมความรู้ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสำหรับการสร้าง Content และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการใหม่ๆ โดยนำเอาจุดเด่นของ “ดนตรี” เข้ามาประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดเพื่อทำให้เรื่องเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวให้เป็นที่สนใจและเข้าถึงผู้คนในสังคมได้กว้างยิ่งขึ้น”

 


ด้าน คุณวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำ Knowledge Sharing Platform ภายใต้ชื่อ OPEN-TEC เป็นการนำร่องกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยใช้ความสามารถและกระบวนการภายในธุรกิจดูแลสังคม โดยรูปแบบการจัดทำโครงการ The Tech Melody บริษัทได้ยึดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) เป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) มาเป็นหลักยึดในการดำเนินภารกิจ ซึ่งวัถตุประสงค์เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับเทรนด์ของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล รวมถึงสร้างเวทีให้นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของภาคการศึกษา ที่มีความโดดเด่นด้านดนตรี ได้แสดงศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานให้กับวงการไอทีไทย

 


นอกจากนี้ ภายใต้โครงการ The Tech Melody ทั้ง 2 องค์กรยังร่วมกันจัดกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับ Digital Transformation โดยมี คุณยาใจ พิมพะกร ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์คลาวด์ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด มาให้ความรู้ในหัวข้อ Cloud : The Backbone of Connected World และคุณขจร พีรกิจ Adobe Ambassador and Adobe Partner Developer มาให้ความรู้ในหัวข้อ Digital Transformation ปรากฏการณ์ที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจ รวมถึงอาจารย์วีรภัทร์ อึ้งอัมพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ และคุณโกมล บุญเพียรผล Music Producer จากค่ายเพลงบีลีฟเรคคอร์ด (Believe Records) มาแนะนำการสร้างสรรค์บทเพลงโดยการนำเอาเนื้อหาเกี่ยวกับ Digital Transformation มาผสมผสานเป็นบทเพลงให้เข้าถึง และเข้าใจง่าย รวมถึงกระบวนการผลิตดนตรีอีกด้วย


ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้เราจะได้พบกับ Knowledge Innovation ในรูปแบบของ “บทเพลง” และ “มิวสิควีดีโอ” ซึ่งสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Transformation ที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้คนในสังคม โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างความเอกชนและภาคการศึกษา พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง BLACK BOX วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ศึกษาข้อมูลโครงการได้ที่
https://www.open-tec.com/th/the-tech-melody-project/
 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ