ค่าย Pre BME RSU วิศวกรรมชีวการแพทย์ เรียนรู้ Platform ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21

13 Feb 2019

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Pre BME RSU ครั้งที่ 8 มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ Platform ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 สร้างต้นกล้าวิศวกรชีวการแพทย์ ของประเทศไทย

 

 

 

รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ตามวิสัยทัศน์และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ในรูปแบบของ RSU Model “Innovative Startup Entrepreneurship” By Integrative and Regenerative Competency Based Technology Transformation เน้นพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ก้าวนำกระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลก” นั้น ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จึงได้จัดโครงการ Pre BME RSU ครั้งที่ 8 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิทยาลัยเทคนิคจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งในด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ IoT และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ รวมทั้งวัสดุทางการแพทย์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 150 คน

 

 

 

“ค่าย Pre BME RSU ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังความรู้และทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ Platform ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเป็นการมุ่งสร้างต้นกล้าวิศวกรชีวการแพทย์ให้กับประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังในการพัฒนาชุดความคิดชุดใหม่ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็น Skill Set หรือชุดของทักษะชุดใหม่ รวมทั้งในที่สุดจะกลายเป็น Behavior Set หรือชุดของพฤติกรรมชุดใหม่ต่อไปในอนาคต เมื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อที่จะนำไปใช้ในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและประเทศ เพื่อการดำรงอยู่ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุขต่อไป” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

 

 

 


 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ