ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ปรับปรุง 3 หลักสูตร มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

02 Nov 2018

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก เป็นสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาตำรับยาสมุนไพรจากศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก รวมถึงอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางสมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

 

 

รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่าวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก เป็นสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรทางการแพทย์แผนตะวันออก (การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน อายุรเวท และการแพทย์พื้นบ้าน) โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาตำรับยาสมุนไพรจากศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก รวมถึงอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางสมุนไพร นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การปฏิบัติวิจัย สามารถพัฒนาและตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการประกอบธุรกิจสมุนไพร หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาทางด้านเภสัชกรรมไทยและสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยได้ โดยจะเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562

  


นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ยังเปิดสอนอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตและการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ที่กำลังปรับปรุงให้สอดคล้องกับการให้การบริการทางการแพทย์ทางเลือก ซึ่งกำลังทวีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรทั้งสองได้ปรับปรุงเนื้อหาที่จะสามารถบูรณาการกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างครบวงจร และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

 

 

นอกจากนี้ ทั้งสองหลักสูตรได้ปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบใหม่ๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) โดยมีการสอดแทรกองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร และบัณฑิตสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถานพยาบาลทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนได้ โดยจะเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562

  


สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มีจุดเด่นที่ชัดเจนคือ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิตสองใบ ทั้งของมหาวิทยาลัยรังสิต และของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังสามารถขอสอบรับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยได้ (มีเนื้อหาทางด้านเภสัชกรรมไทย และการผลิตการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เน้นสมุนไพรจีน) ดังนั้น บัณฑิตการแพทย์แผนจีนสามารถตรวจรักษาโรค และทำหน้าที่ ”เภสัชกรแผนจีน” ทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรควบคู่กัน คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก กล่าวเสริม

 


** ทั้ง 3 หลักสูตร กำลังดำเนินการปรับปรุง ซึ่งจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2562

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ