ม.รังสิต จัดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่และเปิดศูนย์ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ

29 Aug 2018

 

     วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ งานสานสัมพันธ์น้องพี่ CAB และเปิดศูนย์การศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์” ณ โรงสีข้าวต้นแบบ นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยรังสิต กับกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียติจากอธิการบดีและผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย Niigata of Pharmacy and Applied Life Science ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 


   

  ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มีดำริให้ทางวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ร่วมกับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

 

   

  จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการผลิตข้าวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจรให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนา ตำบลหนองสาหร่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 มีการดำเนินการด้านต่างๆ ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนเกษตรกรจากเดิม 22 ราย ในพื้นที่นา 227.5 ไร่ เป็น 43 ราย ในพื้นที่ 522 ไร่

 

     

     มีการนำนวัตกรรมการเกษตรใหม่เข้ามาใช้ ได้แก่ การทำแผนที่ทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) มีเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) มาเป็นระบบอินทรีย์ จำนวน 13 ราย มีการก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาด 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมเครื่องอบลดความชื้น มีการสีข้าวและได้ข้าวที่มีจมูกข้าว คุณภาพระดับพรีเมี่ยมออกจำหน่ายในตรา “ทิพย์อรุณ” โดยได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (จากกรมการข้าว) และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว

 


     สำหรับเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่มี “วันแม่” วันที่ระลึกถึงความสำเร็จด้านมนุษยธรรมและความสำเร็จอื่นๆ ของพระแม่ที่รักของปวงชนชาวไทย และเป็นวันที่จะให้เกียรติแก่แม่ทุกคนทั่วทั้งแผ่นดิน ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร จึงได้ร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 86 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการทำขวัญข้าวพร้อมกับงานประเพณีสานสัมพันธ์น้องพี่ CAB บายศรีสู่ขวัญขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย และมีส่วนช่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติ

 


     “ส่วนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์แห่งนี้ วิทยาลัยฯ มีความมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนักศึกษา และเป็นพื้นที่สำหรับทำงานวิจัยของคณาจารย์ โดยมุ่งเน้นการนำเอาหลักของวิทยาการสมัยใหม่และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กล่าวถึงการจัดแบ่งที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอัตราส่วน 30:30:30:10 คือ 30% ส่วนแรก ขุดสระเก็บน้ำ 30% ส่วนที่สอง ทำนา 30% ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน และ 10% ส่วนสุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ

 


     วิทยาลัยฯ หวังว่าการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ถูกต้องแล้ว ยังจะมีประโยชน์สำหรับคณะและวิทยาลัยอื่นๆ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตรในท้องถิ่นและจากพื้นที่อื่นๆ ได้เรียนรู้ด้วย” อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติม

 


     นอกจากนี้ ในปีนี้ยังได้รับเกียติจากอธิการบดีและผู้บริหาร จาก มหาวิทยาลัย Niigata of Pharmacy and Applied Life Science ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาพันธ์ูข้าวหอมปทุมให้มีรสชาติดีและมีคุณค่าทางสารอาหารที่มากขึ้น

 


 

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ