ม.รังสิต จับมือภาคชุมชน (จ.พัทลุง) ปักหมุดขับเคลื่อนและพัฒนาด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

24 Aug 2022

     มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือ ชุมชน (เทศบาลตำบลลำสินธุ์ จ.พัทลุง) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนด้านการศึกษาและเป็นศูนย์กลางองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในการบูรณาการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

     ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.รังสิต เป็นหน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษามีโดยภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย รวมทั้งการให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสนับสนุนด้านโอกาสการศึกษาให้แก่ชุมชนต่างๆ เช่นเดียวกับการลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลลำสินธุ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ แนวทางในการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง ในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดและร่วมกันขับเคลื่อนในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการศึกษา การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงมโนราห์ให้แก่เยาวชนได้รักษาและสืบทอดศิลปะแขนงนี้ให้เข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตมีกำหนดจะจัดให้มีการแสดงโชว์ด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค โดยมีกลุ่มภาคีเครือข่ายจากส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ร่วมดำเนินการแสดง ซึ่งในส่วนของภาคใต้จะเป็นการแสดงมโนราห์ จากเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนวัดเกษตรนิคม ซึ่งสังกัดเทศบาลตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง

     ด้าน ร้อยตรีสุขุม ทับทวี นายกเทศมนตรีตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่สถาบันอุดมศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความสำคัญกับชุมชน โดยได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน เชื่อมั่นว่าด้วยความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิตจะสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนไปด้วยกันในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา วิถีชุมชน และศิลปวัฒนธรรม ซี่งจะเป็นประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งช่วยกันรักษา ต่อยอดศิลปะการแสดงมโนราห์ของภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไป

     สำหรับคอนเสิร์ตการแสดงใหญ่ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ภาค โดยความร่วมมือของกลุ่มเครือข่าย “ความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม” จะจัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม 2566 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนำการแสดงของแต่ละพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ มาจัดแสดงร่วมกัน เพื่อให้แต่ละจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชน ได้มาโชว์ศักยภาพและเปิดพื้นที่ให้กับชุมชนได้โปรโมตของดีของท้องถิ่นตนเอง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม ผู้สนใจเข้าร่วมชมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการผ่านทางแฟนเพจของสถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ