“มหกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์” ผ่านแนวคิด Innovative education

05 Feb 2021

     วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานมหกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (Creative media & Communication Showcase) มุ่งให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล RSU 161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และ RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ มีพื้นที่นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Innovative education ที่เน้นการนำเอานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีอยู่มาใช้ในการเรียนเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการผลิตสื่อและนำเสนอผลงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการมหกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (Creative media & Communication Showcase) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “งานนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาที่เลือกเรียนใน 3 รายวิชาต่อไปนี้ RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล RSU 161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และ RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (General education : Gen. Ed) ที่อยู่ในความดูแลของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ การแก้ปัญหา และสามารถนำเสนอผลงานได้จริง โดยยึดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Innovative education ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถนำนวัตกรรมทางความคิดหรือการกระทำเข้ามาใช้ออกแบบการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาหลากหลายคณะวิชา อาทิ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงคณะนิเทศศาสตร์ เลือกเรียนในทั้ง 3 รายวิชานี้ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิชาชีพที่หลากหลาย อันนำไปสู่การผลิตเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัล หรือการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ อาทิ งานแสดงบนเวที โครงการหรือผลิตสื่อเพื่อสังคม ทั้งนี้ในงานนำเสนอผลงานครั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและลบต่อสังคม อีกทั้งช่วยสานต่อแนวทางการสร้างสังคมธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย”

     ในมุมมองของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา RSU160 นางสาวอนัญญา จันทรเวช นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เปิดเผยว่า “การเรียนในรายวิชานี้ ทำให้ได้รู้จักนำเอาหลักการ SMCR มาวิเคราะห์สื่อต่างๆ รวมถึงได้เข้าใจสภาวะ The social dilemma ว่าในปัจจุบันประชากรโลกของเรากำลังตกเป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ในเรื่อง Information disorder มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รู้เท่าทันสื่อว่าเป็น real news หรือ fake news และรู้สึกประทับที่ได้เรียนในรายวิชานี้ เพราะอาจารย์ผู้สอนใจดีมาก คอยให้คำแนะนำในการทำงานอีกด้วย”

     นายชิษณุชา เทพเสน นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ผู้เรียนในรายวิชา RSU 161 กล่าวว่า “การเรียนวิชานี้ทำให้ผมได้ความรู้เกี่ยวกับการคิดคอนเทนต์และได้ผลิตสื่อเอง ซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมมาก ๆ เพราะที่ผ่านมาผมได้แต่คิดอยากทำแต่ไม่เคยได้ลงมือทำจริง นอกจากนี้การเรียนวิชานี้ยังช่วยให้ผมได้เข้าใจวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ผมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย”

     นายศิวกร โรจนรัตน์ นักศึกษาในรายวิชา RSU182 นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ แสดงความคิดเห็นว่า “วิชานี้นอกจากได้พัฒนาศักยภาพตัวเองแล้ว ยังได้ทำความรู้จักตัวเอง ได้เอาความสามารถที่มีอยู่ในตัวมาแสดงให้ตัวเองและคนอื่นได้เห็นว่าจริง ๆ แล้วทุกคนมีความสามารถ ซึ่งจริง ๆ แล้วผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลง แต่หยุดร้องไปประมาณ 2 ปี วิชานี้ช่วยให้ได้ทำสิ่งที่ชอบอีกครั้งและช่วยให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ขอบคุณวิชานี้ที่ช่วยดึงศักยภาพและพัฒนานักศึกษาให้มีความมั่นใจ ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และเติบโตขึ้นอย่างสง่างาม”

     นอกจากรายวิชา RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล RSU 161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และ RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ ที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์รับผิดชอบอยู่ ในปีการศึกษา 2564 ทางวิทยาลัยเตรียมเปิดวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปอีกหลากหลายวิชา ซึ่งมีความน่าสนใจและช่วยให้เกิดการพัฒนาทุกมิติด้านการสื่อสารและส่งเสริมวิชาชีพ ได้แก่ รายวิชา Content Creator, Creative Voice Performance ศิลปะการเจรจาต่อรอง และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมวิชาชีพให้แข็งแกร่งกับนักศึกษา และสอดคล้องตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ