วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต พร้อมปั้นบัณฑิตอัพ Skill การทำงานรอบด้าน ส่งเสริมความเป็น “Real Hospitality” สู่การเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

16 Nov 2023

     มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมขับเคลื่อน วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ (College of Hospitality) ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้บัณฑิตยุคใหม่มี Skill การทำงานรอบด้าน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมการบริการและเทรนด์อาชีพที่หลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต   

 

     อาจารย์ดุสิต ศิริสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ชื่อเดิมของ วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ (College of Hospitality) ได้ปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่อง Transformative Learning  เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของเทรนด์อาชีพในอนาคตมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นโฟกัสการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็น “Real Hospitality” ที่แท้จริง ซึ่ง Real ในที่นี้คือเรื่องของคุณสมบัติที่จำเป็นกับบัณฑิตยุคใหม่ ที่นอกจากมีทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริการ หรือด้านความสามารถในการสื่อสารในภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 แล้วยังมีทั้งความรู้ด้านการวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีในทุกมิติ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ในการทำงานในโลกอนาคต รวมถึงทักษะ Soft Skill และ Hard Skill และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับเทรนด์อาชีพในอนาคต

 

     “การปรับแนวทางใหม่ของรูปแบบการเรียนการสอน เรามีมุมมองว่าด้วยสภาวะของธุรกิจภายใต้ ธุรกิจของการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจด้านการบิน หรือแม้แต่ธุรกิจด้านอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าเรียนมาในชั้นเรียนที่ 1 เมื่อเขาจบออกไปภายใน 4 ปี แน่นอนว่าจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านจากที่เรียนมาในระหว่าง 4 ปี เราจึงต้องการสร้างบัณฑิตยุคใหม่โดยมีมุมมองว่า บางครั้งสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในองค์ความรู้ที่นักศึกษาควรจะได้รับและจำเป็นอย่างยิ่งมันคืออะไร และสิ่งๆนั่นที่เราจะสร้างให้นักศึกษาเราพร้อมต่อโลกอนาคตและตลอดชีวิตของเขา คือความเป็น Real Hospitality  เพราะด้วยโลกของการเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องเตรียมบัณฑิตให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ (College of Hospitality) อาทิ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่ง สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (RSU Chef School) และ Hospitality Industry International Programme ในทุกหลักสูตรเน้นการเรียนโดย Focus ที่ผู้เรียนเป็นหลัก สอนและเสริมทักษะเพื่อการทำงานโดยเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เรียนผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เข้มข้น มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยครบวงจร รวมถึงมีหน่วยงานขององค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านการบริการมาร่วมสอน ร่วมเป็นโค้ชสอน เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดงานในอนาคต” รองคณบดีฯ วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต กล่าว

 

     อาจารย์ดุสิต กล่าวต่อว่า เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้ประกอบการ จบไปได้งาน 100% พร้อมที่จะทำงานได้ ในทุกมิติของอุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมอื่นๆ ทางวิทยาลัยได้มีการวางแผนการเรียนการสอนในทุกชั้นปี โดยใช้หลักการสอนที่เป็น Studio Classroom โดยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น บางคนเรียนธุรกิจการบินก็สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาของหลักสูตรเรียนเชฟได้ด้วย หรือเรียนการโรงแรมก็สามารถจะเลือกเรียนรายวิชาของการท่องเที่ยวและการบริการได้ ขณะเดียวกันเราก็ให้ความสำคัญทางด้านภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูด กล้าที่จะสื่อสาร ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน( Environment) หรือแม้แต่การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Passage to ASEAN (P2A) ให้นักศึกษาได้เดินทางไปยังประเทศในอาเซียน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งกิจกรรม TNT(Thai - Non Thai Activities) การเรียนและมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่ทาง ม.รังสิตสร้างขึ้น

 

     “เรียกว่าที่ วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ เราพร้อมปั้นคนให้พร้อมที่จะสามารถทำงานได้ในหลายมิติ ขณะเดียวกันในช่วงการเรียนปี 4 นักศึกษาจะได้เรียนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Transformative Learning พร้อมกับการวัดสัมฤทธิผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในสหกิจศึกษาซึ่งเรามีดีลกับผู้ประกอบการ นักศึกษาสามารถฝึกสหกิจศึกษาและได้รับเงินเดือนไปด้วย และบางคนที่ฝึกสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ก็อาจจะได้รับโอกาสในการเข้าทำงานเลย นอกจากนี้ ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ที่เราป้อนให้ สามารถสร้างให้เขาประกอบอาชีพทั้งในสายงานที่เรียนตาม Studio ที่เลือกหรือสายงานอื่นๆ ที่หลากหลายตามเทรนด์งานในโลกอนาคต หรือเป็นผู้ประกอบการก็ได้”

 

 

     อาจารย์ดุสิต กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่นี่เราพยายามที่จะสร้างสรรค์การเรียนการสอนแบบใหม่ให้ต่างไปจากเดิม เราอยากให้ผู้เรียนได้เรียนแบบ Base On Fun แต่ต้องเป็นแบบ Fun with Detail เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้กับชีวิตจริง สามารถทำอาชีพอะไรในอนาคตก็ได้ที่อยากจะทำ ด้วยองค์ความรู้ที่จะติดตัวนักศึกษาไป ขณะเดียวกันด้วยการกลับมาฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดดในด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม อาหารและการบิน เชื่อมั่นได้แน่นอนว่าความต้องการของ อาชีพในด้านอุตสากรรมการบริการทั่วโลกมึความต้องการบุคลากรจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้เรียน เรียนจบแล้วมีโอกาสได้งานสูง 100%  

 

     สำหรับผู้ที่สนใจการเรียนการสอนในหลักสูตรของวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ (College of Hospitality)มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2567 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/COTHRSU

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ