“บัตเลอร์มืออาชีพ” กับ ม.รังสิต และ นายเลิศ บัตเลอร์

17 Aug 2022

     วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท นายเลิศ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือในการยกระดับการให้บริการด้านโรงแรมและภัตตาคารไปสู่ “การบริการระดับพรีเมี่ยมเพื่อลูกค้าคนพิเศษ” พร้อมร่วมผลิตบุคลากร “บัตเลอร์ มืออาชีพ” ร่วมกัน

     ดร.สุธินี ธีรานุตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต และ นายเลิศ บัตเลอร์ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณา การระหว่างการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติงานจริงในบริษัท เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน เป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาผู้ผลิตบัณฑิต กับหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต

 

     “นายเลิศ บัตเลอร์ (Nai Lert Butler) ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิต “บัตเลอร์ (Butler)” มืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแบบ Premium Service” กล่าวคือเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตให้กับแขก หรือเจ้านายของตัวเอง ซึ่งเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากสำหรับมหาเศรษฐี นักธุรกิจ เซเลบ ดาราดัง โดย บัตเลอร์ (Butler) จำเป็นต้องมีทักษะที่ช่วย “รังสรรค์” ให้ชีวิตของคนเหล่านั้น ราบรื่น สะดวกสบาย และทำได้ทุกอย่างตามความต้องการ ราวกับมีเวทมนตร์ และด้วยกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมจึงทำให้อาชีพบัตเลอร์ (Butler) เป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างงาม โดยรายได้สำหรับบัตเลอร์ (Butler) มือใหม่ในประเทศไทย เริ่มต้นที่เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท และสำหรับบัตเลอร์ (Butler) ที่มีประสบการณ์สูงขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 60,000-100,000 บาท”

 

     ดร.สุธินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและนายเลิศ บัตเลอร์ นั้นมีเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และหลักสูตรในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ 2) ร่วมกันพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในลักษณะการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา การฝึกงาน การฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงานทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ 3) ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนายเลิศบัตเลอร์ ในลักษณะการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน และ 4) ร่วมกันจัดกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ ที่หน่วยงานทั้งสองเห็นว่าเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานทั้งสอง

 

     อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าด้วยรายได้ที่น่าดึงดูดและความต้องการบุคลากรผู้ให้บริการระดับพรีเมียมเป็นที่ต้องการสูงในธุรกิจบริการ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต และ นายเลิศ เอ็ดดูเคชั่น จึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่สนใจงานบัตเลอร์ (Butler) มีความพร้อมสำหรับการเป็น “บัตเลอร์มืออาชีพ” ผู้สร้างสรรค์ทุกอย่างได้ตามต้องการของลูกค้าระดับพรีเมียม มหาวิทยาลัยรังสิต และ นายเลิศ บัตเลอร์ ได้ประสานความร่วมมือ จัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “หลักสูตรการบริการบัตเลอร์ (Butler Service)” ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 โดยจะจัดอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง ที่ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาการจัดการโรแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบริการแบบพรีเมียม การบริการบัตเลอร์ บุคลิกภาพเพื่อการบริการ การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ และหลังจากการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสสานฝันให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าสู่ความเป็นเลิศงานด้านผู้ให้บริการระดับดับพรีเมียมให้เข้าสู่ในตำแหน่งงานบัตเลอร์ (Butler) และเพิ่มบุคลากรคุณภาพให้เข้าสู่การบริการแบบพรีเมี่ยม (Premium Service) ในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการของประเทศมากขึ้น

 

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร ม.รังสิต https://www.facebook.com/RSUHotel หรือ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 4141

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ