ม.รังสิต สถาบันการศึกษาสร้างคน พื้นที่สร้างเครือข่าย

08 Oct 2019

     ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิต” ว่า ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และโครงสร้างของประชากรนั้น มหาวิทยาลัยและบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ ต้องปรับตัวให้มีความร่วมสมัยอยู่เสมอ เพราะสถาบันการศึกษาในโลกปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ให้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา

     แนวทางของมหาวิทยาลัยรังสิตคือ “ยึดเอาเป้าหมายเป็นสำคัญ จงทำงานด้วยหัวใจและจิตวิญญาณ เป้าหมายเพื่อชาติ ไม่ใช่แค่เพื่อเรา แล้วสิ่งที่เราทำจะยั่งยืน”

     โดยอาจารย์อานันท์ หาญพานิชย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิด และคุณลักษณะการทำงานของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อครั้งเป็นนักการเมือง นักคิด นักกิจกรรม และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดชีวิตการทำงานด้านการเมือง การบริหาร และด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นเป้าหมายและทิศทางการทำงานร่วมกัน เพื่อมหาวิทยาลัยรังสิตก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งขุมพลังปัญญาของชาติ ทั้งในด้านวิชาการ วิชางาน วิชาคน เป็นสังคมธรรมาธิปไตย สู่การเป็น Regenerative Startup Entrepreneurship University

     การสัมมนาในครั้งนี้ ยังมีหัวข้ออื่นๆ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้แก่ หัวข้อ “การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิต” โดย ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี ที่มุ่งเน้นการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  หัวข้อ “Intellectual Property and Enterprise: The Way forward” โดย ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start up และการลงทุน และ ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิตไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) 

     บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิชาคน” โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมแห่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และ หัวข้อ “เหรียญอาทิตย์ (Arthit Coins) เหรียญเปลี่ยนโลก” โดย ผศ.ดร.เชษฐเนติ ศรีสอ้าน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์สาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้นำในโลกดิจิทัล และนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจัลต่อไป

 

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ