ม.รังสิต จัด“วันเชิดชูศิษย์เก่า” ชวนชาวบลูบานเย็นกลับบ้าน RSU Festival Online 2021

04 Feb 2022

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย รวม 130 หลักสูตร และได้หล่อหลอมลูกรังสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและความสามารถ จนเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ และอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพอย่างเหมาะสม ตลอด 37 ปีที่มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดดำเนินการมา ศิษย์เก่าหลายคนได้เติบโตก้าวสู่สังคมของการทำงานที่หลากหลาย ทั้งงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงประกอบธุรกิจด้านต่างๆ มากกว่าแปดหมื่นคน ศิษย์เก่าจำนวนมากยังได้สร้างชื่อเสียง สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ  ตลอดจนเป็นที่เชิดชูในวงสังคมและวงวิชาการอย่างกว้างขวาง

 

 

 

ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า “ทางสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่านักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “วันเชิดชูศิษย์เก่า เฟสติวัล ออนไลน์ (RSU Festival Online 2021)” เพื่อมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิษย์เก่า และเพื่อเป็นตัวอย่างรุ่นพี่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงน้องๆ มัธยมศึกษาที่กำลังค้นหาต้นตนและอยากประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวเครือข่าย Rsu Family Networks สำหรับศิษย์เก่าเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้างต่างๆ ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยรังสิต”

 

ภายในงานมีการแนะนำเฟซบุ๊กแฟนเพจสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ เพจสมาคมศิษย์เก่านักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และเปิดตัวนายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตคนปัจจุบัน นายยรรยง ชุมสังข์ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ และปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แนะนำแพลตฟอร์มเครือข่าย RSU Family Networks โดย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจโดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและมอบรางวัล แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล โดยปีนี้มีศิษญ์เก่าเข้ารับรางวัล อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (The Best) ของวิทยาลัยและคณะ และรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม (The Best of the Best) เรียกว่าเป็น Made in Rangsit Awards จำนวน 6 ท่าน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแต่ละสาขาในปีนี้ ได้แก่

 

 

ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพซึ่งดำรงตำแหน่ง และผลงานจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้แก่ ทนพ.กรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมี ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยาโรงพยาบาลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว

 

 

ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในฐานะนักคิด/นักวิชาการและวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย   กาญจนาคม  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จบการศึกษาระปริญญาตรีในหลักสูตรสาขาเคมีประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในพ.ศ. 2554  และยังมีโอกาสได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุนมงบุโช) สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2558-2561   ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจภาคเอกชน ได้แก่ นายธนวรกฤต ไตรรัตน์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของแฟรนไชส์ส้มตำผู้ชายขายหอย

 

 

ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศแก่สังคมประเทศชาติ/สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่นายณเดชน์ คูกิมิยะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3

 

 

ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศแก่สังคม หรือประเทศชาติ/สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ 1. นายวัฒนา ศรีถาวร ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตบัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต  อดีตนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ของทีมมหาวิทยาลัยรังสิตและเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และ 2. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก สาขาผู้นำทางสังคมและการเมือง ปี 2547-2553  ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากสถาบันสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นการแสดงโดยศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ผ่านบทเพลง “อิฐเก่าเล่าตำนาน” การแสดงที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่เริ่มต้นสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ความรุ่งเรืองของบ้านเมือง ที่สวยงามดุจสรวงสวรรค์ มาจนถึงยุคเสื่อมโทรมและการเสียกรุง จนกอบกู้เอกราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยนางสาวบุญญาดา ตันตระกูล ศิษย์เก่าสาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางวัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นางสาวประภารัตน กุสโลปการะ ศิษย์เก่าสาขาสื่อสารการตลาด วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันทำงานที่ Business Development Creative Digiplus Co., Ltd นางสาวชลธิชา คำพญา ศิษย์เก่าสาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Sales Representative พฤกษาเรียลเอสเตท นางสาวเมธาวี สมหวังพงศ์เผ่า ศิษย์เก่าสาขาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ปัจจุบันตำแหน่ง Key Account บริษัทโอสถสภา นางสาวพัณณ์ชิตา ชมปรีดา ศิษย์เก่าสาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันอาจารย์ที่ปรึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ด้านหัตถศิลป์และเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายพัฒนาสังคม นางสาวกาญจนวิช จงสกุล ศิษย์เก่า สาขาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ พึ่งสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวขวัญฤทัย บุญเยี่ยม ศิษย์เก่าสาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เจ้าของร้านทำไมต้องยำ นายศักดิธัช สงวนนาม ศิษย์เก่าสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจุบันอาจารย์ที่ปรึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายสิรวิชญ์ เนื่องชมภู ศิษย์เก่าสาขาดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ วิทยาลัยดนตรี ปัจจุบันทำงานที่ GM บริษัท Play by Ear นายพีระพัฒน์ ยวงสุวรรณ ศิษย์เก่าสาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันตำแหน่ง Creative สร้างสรรค์รายการทีวี และการแสดง “รังสิต Have fun a filled” ซึ่งได้ผ่านการรฝึกซ้อม และแสดงออกมาได้สวยสดงดงาม มอบแก่รุ่นพี่ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน

 

มหาวิทยาลัยรังสิตให้ความสำคัญกับศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกคณะวิทยาลัยย ทุกสาขา และมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและแข็งแรงเพื่อนำพาซึ่งความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของชุมชนศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดการสนับสนุน ผลักดัน กิจกรรมความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต มหาวิทยาลัยรังสิตขอแสดงความยินดีและภูมิใจกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมงานครั้งนี้ ยินดีต้อนรับกลับบ้านชาวบลูบานเย็นและมาร่วมสร้างเครือข่ายชาว RSU ร่วมกัน  

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ