ม.รังสิต จับมือ กสอ. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร

26 Jul 2019

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาบุคลากร งานบริการวิชาการและนวัตกรรม และกิจกรรมงานวิจัยด้านอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม การแพทย์และสุขภาพ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถนําไปขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมีปณิธานที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมสร้างนวัตกรรมและสร้างความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้นำทางวิชาการ และผู้ประกอบการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม จากปณิธานดังกล่าวมหาวิทยาลัยรังสิตจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อสนับสนุนงานทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่มีคุณภาพในการช่วยขับเคลื่อนภารกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศทุกภาคส่วนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  

 

ในการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นแหล่งการศึกษาและการเรียนรู้ในโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัด การก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเศรษฐกิจของประเทศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่าง 2 องค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตมีวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมของประเทศในทุกด้าน นําร่องโดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และพร้อมที่จะเป็นขุมพลังแห่งปัญญาที่จะช่วยผลักดันพัฒนานวัตกรรมของคนไทยสู่เวทีสากล

 

 

 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ผ่านความร่วมมือแบบบูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับและพัฒนา ขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว

 

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้มีบทบาท ในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับ กสอ. มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก การพัฒนาบุคลากร การสร้างแนวความคิดเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา ที่มีคุณภาพสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กสอ. มีความมุ่งมั่นที่จะประสานความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยรังสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการส่งเสริมให้มีการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่อไป

 

 


ด้าน รองศาสตราจารย์ นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทางคณาจารย์ที่เป็นทีมวิจัยของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ผลิตผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่สามารถใช้งานได้จริงออกมาจำนวนหลายผลงาน และในเบื้องต้นได้มีความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมฯ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปีแล้ว ดังนั้น การลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐคือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และสามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมได้ในหลายหลายมิติ รวมทั้งจะทำให้สามารถตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตในเรื่อง Regenerative Education ให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วมากขึ้น

 

 

รวมทั้งทำให้การดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์และคณะหรือวิทยาลัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิตประสบความสำเร็จด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ในหลายหลายมิติของการนำเอาต้นแบบของนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง และสามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ในราคาที่เหมาะสมให้กับคนไทยได้ใช้งานที่พอเพียง รวมทั้งสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ