ม.รังสิต จับมือ วิทยาลัยนครราชสีมา MOU เป็นสถาบันพี่เลี้ยงพัฒนาหลักสูตร

17 Jul 2020

            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเป็น “สถาบันพี่เลี้ยง” มุ่งพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

 

 

 

 

            ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า  คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเป็นสถาบันพี่เลี้ยงดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาส ทองสุทธิ์  อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์สุธิดา พื้นแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา และผม โดยการร่วมลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา สามารถดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยมีสถาบันพี่เลี้ยงให้คำแนะนำหรือเสนอแนะ และดำเนินการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของสภากายภาพบำบัด

 

 

 

            “สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีที่มาจากการมุ่งเปิดดำเนินการสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของสภากายภาพบำบัด ซึ่งจำเป็นต้องมี “สถาบันพี่เสี้ยง” ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินการ โดยคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตอบรับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ตลอดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 8 ปี สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมาจะได้รับคำแนะนำจากสถาบันพี่เลี้ยง สามารถพัฒนาหลักสูตร บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา กล่าวเสริม

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ