อธิการบดี ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 10 สถาบัน พร้อมรับนักศึกษาเข้าทำงาน

06 Sep 2019


     ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเทียบโอนอัจฉริยะ จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาสู่ระดับอุดมศึกษา และจะร่วมในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเรียนรู้ระบบการสำรองบัตรโดยสำหรับสายการบิน ซึ่งจะได้เข้าสู่การแข่งขันทักษะกับมหาวิทยาลัยรังสิต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Travelport และ Software Galileo


     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เห็นความสำคัญของการดูแลผู้โดยสารสูงอายุและผู้โดยสารที่อาจเจ็บป่วย หรือประสบเหตุเมื่อเดินทางทางอากาศ จึงร่วมมือกับ Asian Assistance ในการพัฒนา ฝึกอบรมนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้น พร้อมรับเกียรติบัตรระดับนานาชาติด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนในด้านการให้บริการผู้โดยสาร บริษัท Goodness Corporation (Fun Air) จะได้ร่วมคัดสรรนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ไม่เคยมีสถานประกอบการใดที่ได้ให้มีความร่วมมือเช่นนี้มาก่อน อีกทั้งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานที่สนใจสามารถจะทำงานต่อได้เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยบริษัทยินดีรับเข้าเป็นพนักงาน สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ RSU Airlines สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ร่วมมือกับ บริษัท J.J.S. Jumbo Jet Innovation Service ในการพัฒนาซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งสรรค์สร้าง Innovation ใหม่ๆ ให้กับการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต


     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) โดนจะมีการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้สนใจโดยทั่วไป นักศึกษา และอาจารย์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย โรงเรียนสยามการเดินเรือ CTI Thailand และจะสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาในการไปเยี่ยมชมและนำเที่ยวเรือ Cruise ด้วยความร่วมมือของ Travel Elements และ บริษัท Regale International Travel ด้วย


      สำหรับ บริษัท Asian Oasis Travel นอกจากจะส่งเสริมการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบินแล้ว ยังจะรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ไปฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษาในหลากหลายธุรกิจที่รับผิดชอบอีกด้วย โดยจะมีนักศึกษาไปฝึกงานที่จังหวัดเชียงใหม่

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ