สำนักหอสมุด ม.รังสิต ได้รับการประเมินเป็น “ห้องสมุดสีเขียว”

23 Feb 2018

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจะเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 28 มีนาคม 2561

 


ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีในโอกาสที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจะเข้ารับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2561 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561

 


“สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวตั้งแต่ปี 2558 โดยปัจจุบันมีห้องสมุดที่เข้าร่วมเครือข่ายฯ รวมทั้งสิ้น 49 แห่ง และมีการกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ห้องสมุดที่เข้าร่วมการประเมินนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน และเข้าเกณฑ์ต่างๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ อาทิ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสียและมลพิษ เป็นต้น ซึ่งห้องสมุดของเราพอจะมีต้นทุนที่สามารถเข้าร่วมการประเมินได้ โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว อย่างเช่น การปลูกต้นไม้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ มีการใช้แสงธรรมชาติ โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะ การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ทั้งอาคาร การรณรงค์ประหยัดไฟ การลดการใช้กล่องโฟมโดยการใช้ปิ่นโตและถุงผ้าแทน การประดิษฐ์สิ่งของที่มาจากวัสดุใช้แล้ว การลดใช้กระดาษเปลี่ยนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนมาใช้กระดาษรีไซเคิลจากกล่องนม ฯลฯ

 

 


อย่างไรก็ตาม การเป็นห้องสมุดสีเขียว ยังเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดการบริหารจัดการการเงิน หรือการให้บริการของหอสมุดด้วย ซึ่งเรามองว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นต้นทุนในการบริการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ อย่างเช่น เมื่อมีการบันทึกหน่วยไฟฟ้าและประปา ถ้าเราทำงานไปวันๆ จะไม่รู้เลยว่า การทำงานนั้นมีต้นทุนอยู่หลายอย่าง เมื่อเราได้มุ่งมั่น ใส่ใจ และร่วมใจลุกขึ้นมารณรงค์ประหยัดพลังงานเหล่านี้ ก็เกิดการเห็นภาพชัดขึ้นว่า วันนี้เราทำงานอะไร อะไรเป็นปัจจัยและต้นทุนที่เราใช้บ้าง สิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาว่าเราต้องช่วยกัน เราต้องใช้กระดาษน้อยลง ใช้พลังงานให้คุ้มค่า ขณะเดียวกัน ร่วมกันคิดต่อว่า เราทำอะไรได้บ้างที่จะเป็นประโยชน์และลดเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ซึ่งนี่คือเป้าหมายการทำงานของเรา

 

 


ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ วิสูตร จิระดำเกิง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ที่กรุณาให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนทีมงานสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ที่มาร่วมให้คำปรึกษา รวมถึงช่วยให้คำแนะนำว่าเรื่องไหนที่มหาวิทยาลัยได้ทำไปบ้างแล้ว อย่างเช่น เรื่องวงจรขยะ การดูแลระบบอาคารต่างๆ ไม่ว่าเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ เครื่องดับเพลิง ระบบเตือนภัย รวมถึงเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการทำงานที่สัมพันธ์กัน สำนักหอสมุดจึงจะสามารถกำหนดแผน วิธีการดูแลในเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างการบริหารจัดการที่ดี อีกหน่วยงานหนึ่งที่สำนักหอสมุดต้องทำงานประสานกัน คือ สำนักงานจัดซื้อ

 

 

จากนี้ไปมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทางหอสมุดกับสำนักงานจัดซื้อทำงานร่วมกันในการกำหนดนโยบายเรื่องนี้ ซึ่งเราหวังว่าการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในบริบทดังกล่าว และควรได้รับการส่งเสริม

 

 

นอกจากนี้ สิ่งที่คณะกรรมการได้แนะนำเราคือ หอสมุดไม่ควรจะเป็นหน่วยงานสีเขียวเพียงหน่วยงานเดียวในมหาวิทยาลัย ควรที่จะต้องพยายามที่จะขยายเรื่องเหล่านี้ออกไป หอสมุดจะต้องดำเนินบทบาทเหล่านี้ต่อไปด้วยในฐานะที่ผ่านเกณฑ์ประเมินห้องสมุดสีเขียวแล้ว ควรส่งต่อและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเป็นองค์กรสีเขียวไปยังหน่วยงานอื่นๆ ด้วย เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวด้วยกัน” ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเพิ่มเติม

 

 


ด้าน คุณนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ และหัวหน้าแผนกบริการ กล่าวว่า สำนักหอสมุดของเรามีจุดแข็งอยู่ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องบุคลากร สิ่งสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้มาถึงจุดนี้คือ การทำงานเป็นทีมของบุคลากรห้องสมุด เพราะว่าถ้าไม่ไปในทิศทางเดียวกัน หรือไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ชัดเจน งานก็จะไม่สำเร็จ

 

 

 

คุณพัชรา หาญเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา และหัวหน้าแผนกหอจดหมายเหตุ กล่าวว่า บุคลากรของห้องสมุดที่นี่มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี เราทำงานได้ดีเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐในหลายๆ แห่งที่ได้เข้าร่วมการประเมินห้องสมุดสีเขียว แม้เราจะมีบุคลากรจำกัด แต่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่ไม่สามารถผ่านมาได้ง่ายๆ อย่างไรก็ตาม ความเป็นสีเขียวของห้องสมุดสีเขียวนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการ และบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนั้นๆ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

 


 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ