ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ประเทศ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

25 Sep 2021

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกผู้พูดภาษาฝรั่งเศส (AUF)  จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน (Centre d’Employabilité Francophone – CEF) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศูนย์จาก 7 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (กัมพูชา จีน ลาว มองโกเลีย ไทย วานูอาตูและเวียดนาม) ย่อมเป็นสิ่งยืนยันของความเข้มแข็งของภาษาฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ศูนย์ในเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะสร้างความเข้มเข็งขององค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเตรียมพร้อมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่โลกของการทำงาน

 

 

ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ประชาคมผู้พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข็มแข็งทั้งด้านการบริหาร การแพทย์ การสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือด้านการศึกษา องค์กร AUF เชื่อมโยงเครือข่ายของประเทศต่าง ๆ ในแต่ละทวีปเข้าด้วยกัน โดยมีภาษาฝรั่งเศสเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายในกลุ่มประเทศผู้พูดภาษาฝรั่งเศส การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งมีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างองค์กร AUF กับมหาวิทยาลัยรังสิต

“มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสอดคล้องของหลักสูตรและความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน การผสานความร่วมมือกันระหว่างโลกแห่งการศึกษาและโลกของการทำงานจะมีส่วนช่วยอย่างมาก ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานนี้นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายหลักขององค์กร AUF แล้วยังช่วยให้มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางและแนวทางในพัฒนาเรียนการการสอนและส่งเสริมนักศึกษาให้ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอีกด้วย ท้ายที่สุดนี้ความชำนาญในการใช้ภาษาฝรั่งเศสตลอดจนทักษะด้านอาชีพจะเป็นใบเบิกทางสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน”

 

 

 

ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ศูนย์ CEF จะเป็นศูนย์กลางของฟันเฟืองหลักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในหารทำงาน ประกอบด้วย ภาครัฐฯ สถาบันอุดมศึกษา นายจ้าง ผู้ประกอบการ และนักศึกษา ฟันเฟืองดังกล่าวนี้จะร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์ CEF เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์แห่งการอบรมด้านอาชีพ ตลอดจนเป็นศูนย์แห่งการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานด้วยศักยภาพอันเต็มเปี่ยม

“ศูนย์ CEF จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเตรียมพร้อมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่โลกของการทำงาน ดังนี้ 1) ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลในการทำงาน 2) ให้การอบรมทักษะรอบด้านในการทำงาน 3) การเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ 4) การรับรองประกาศนียบัตรด้านอาชีพ  การสนับสนุนเหล่านี้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ AUF และที่ไม่เป็นสมาชิกด้วย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย อีกทั้งตรงกับความต้องการของสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงด้วยจริงๆ แล้วนี่นับเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่เราจะสามารถเชื่อมต่อศูนย์ CEF เป็นเครือข่ายระดับโลกที่เชื่อมโยงศูนย์ CEF ทั้ง 69 แห่งทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการอบรมทั้งรูปแบบ On site และ online ตามสถาวการณ์ที่เหมาะสมอันจะเกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์ CEF เป็นพื้นที่การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาทั่วโลก และจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลักดันนักศึกษาให้มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่เป็นเลิศในการทำงาน นอกจากนี้แล้วศูนย์ CEF ยังจะเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูล เพื่อเอื้อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เป็นพื้นที่เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพของนักเรียนนักศึกษาอย่างหลากหลายด้วย”

 

คลิปวีดิโอ: https://youtu.be/zYm7nFD1DjE / https://www.facebook.com/AUF.asie.pacifique/videos/331671992042542/

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ