ม.รังสิต จับมือ สจล. จังหวัดสมุทรสาคร สร้างแลนด์มาร์คท่าฉลอม 'ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน'

15 Jan 2020

มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจังหวัดสมุทรสาคร” สร้างสรรค์งานในโครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน”  เพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ให้นักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

 

สำหรับโครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการนำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัย และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ซึ่งดำเนินการวางและจัดทำผังโดยกองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยจังหวัดสมุทรสาคร  โครงการนี้อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่องโยงการท่องเที่ยว (สถานีรถไฟบ้านแหลม-ท่าเรือท่าฉลอม) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่าฉลอม (ชุมชนสุขาภิบาลแห่งแรก) ของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่าฉลอมให้เกิดความสวยงาม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่คงความงดงามของภูมิสถาปัตย์  สะท้อนประเพณี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่าฉลอม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ 

 

 

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ซึ่งได้เห็นถึงศักยภาพของสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งกำลังคนและพลังความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยพัฒนา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ภายใต้โครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยรังสิต และผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน Street Art  เล่าเรื่องราวของ วิถีชีวิตชุมชน และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  บนกำแพง จำนวน 9 ภาพ ฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 50 ฝา และองค์ประกอบของถนนอื่นๆ ตลอดเส้นทางถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ภายใต้แนวความคิด “ท่องเที่ยว  เก๋ไก๋  มหาชัยคลาสสิก ท่องเที่ยวชิคชิค ท่าฉลอมวินเทจ”  ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

 

 

สำหรับผลงาน Streer Art แต่ละภาพที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยสถาบันการศึกษาล้วนมีความความโดดเด่นสามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องราวและบอกเล่าความเป็น “ท่าฉลอม” ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยระหว่างสถาบันการศึกษากับการทำงานจริงในพื้นที่ผ่านการนำเสนอผลงานการออกแบบกับชุมชน  เป็นการถ่ายทอดเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนพื้นถิ่นผ่านงานสถาปัตยกรรมเหมือนเป็นห้องเรียนเสมือนจริงนอกสถานที่

 

 

อย่างไรก็ตามนอกจากความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาแล้ว โครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเทศบาลนครสมุทรสาคร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  YEC  ภาคเอกชน  ประชาชนในพื้นที่ และชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ามาช่วยสนับสนุนและแน่นอนว่าความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดสมุทรสาครในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงได้ทั้งทางรถ เรือ ราง เป็นการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ชิม ช็อป และยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปอีกด้วย

 

ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ