ตำรวจภูธรภาค ๑ จับมือ ม.รังสิต เปิดตัวโครงการ Cyber Team Heroes สร้างเยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามของอาชญากรรมทางไซเบอร์

02 Aug 2022

 

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต และตำรวจภูธรภาค ๑ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ภายในงานมีการให้ความรู้ในเรื่องของอาชญากรรมและภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมเปิดตัวโครงการ “Cyber Team Heroes” สร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่เพื่อป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาจำนวนมาก และนักศึกษาบางกลุ่มมีแนวโน้วในการได้รับภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางไซเบอร์จากกลุ่มมิจฉาชีพที่มาในหลายรูปแบบ มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นปัญหา และมีนโยบายที่ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องภัยทางไซเบอร์ให้แก่นักศึกษา เพื่อป้องกันตัวเองจากการตกเป็นผู้เสียหาย ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังต้องการชุดความรู้ในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ หากเกิดเหตุกับตัวนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองรวมถึงการนำไปถ่ายทอดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้โครงการ “Cyber Team Heroes” โดยตำรวจภูธรภาค 1 จะเข้ามาบูรณาการความร่วมมือระหว่างสององค์กร โดยนำจุดเด่นในด้านองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของทั้งสององค์กร มาพัฒนาร่วมกันในด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม”

 


ด้าน พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กล่าวว่า “ด้วยปัจจุบันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นภัยรูปแบบใหม่ที่กำลังทวีความรุนแรงและแผ่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น อันเนื่องมาจากที่ประเทศไทยของเรามีระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งมุมหนึ่งเทคโนโลยีเป็นประโยชน์และทำให้เราเท่าทันโลกยุคดิจิทัล แต่อีกมุมหนึ่งการที่กลุ่มเยาวชน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้โดยง่าย ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ก็ตามแต่ยังขาดความรู้ ขาดภูมิคุ้มกันในการป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เชื่อว่าทุกคนยังมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง จึงทำให้เกิดช่องทางของมิจฉาชีพในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศัยกลวิธี และทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ ทำให้ตกเป็นผู้เสียหายในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของภาครัฐ ถึงแม้ให้มีการการปราบปรามอย่างจริงจังมาโดยตลอด    แต่การเกิดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นทางตำรวจภูธรภาค ๑ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวความคิดในการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้เยาวชนไทย นักศึกษา และประชาชน ได้มีความรู้ ตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  ตำรวจภูธรภาค ๑  จึงจัดโครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป้องกันภัยทางไซเบอร์” (Cyber Team Heroes) เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูล ขยายเครือข่ายอาสาสมัคร    ผ่านนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดี และเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นผู้เสียหาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุในครอบครัวและคนในชุมชนได้ โดยมีการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยรู้เท่าทันภัย และเป็นการตัดช่องทางของกลุ่มมิจฉาชีพที่แสวงหาผลประโยชน์ผ่านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ”


อาจารย์วิทูล ทิพยเนตร คณบดีสถาบัน Gen.Ed. ในฐานะประธานความร่วมมือด้านวิชาการกล่าวถึงความร่วมมือว่า “สำหรับความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรภาค ๑ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบัน Gen.Ed. นั้นมีด้วยกัน 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 1.ความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย 2.ความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม และ 3.ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในการเริ่มต้นโครงการ “Cyber Team Heroes” ร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๑  เพื่อเป็นต้นแบบให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ นำไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐและสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศในการแก้ปัญหา รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยของนักศึกษาและประชาชนในทุกมิติของภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีการบูรณาโครงการ “Cyber Team Heroes” เข้าไปในรายวิชาต่างๆ ของสถาบัน Gen.Ed. เพื่อร่วมกันออกแบบเนื้อหา กิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เท่าทันของภัยดังกล่าว รวมถึงแนวทางแก้ไขเชิงบวกทั้งในระยะสั้น และระยะยาวร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเป็นเกาะป้องกันให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไทย จากกลุ่มมิจฉาชีพที่แสวงหาผลประโยชน์ผ่านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ