แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรมไทย-อินโดฯ

29 Apr 2021

จากกระแสประชาคมอาเซียน ทำให้มีหลายคนอยากเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับเพื่อนต่างชาติ การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จะสร้างโอกาสให้เกิดการพูดคุยติดต่อได้คล่อง ไปเที่ยวได้สนุก ปรับตัวเข้ากับผู้คนประเทศเพื่อนบ้านได้เมื่อมีโอกาสมาเยือนประเทศในอาเซียน แล้ววัฒนธรรมของประเทศคืออะไร? แล้วต้องรู้อะไรบ้าง? เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมออนไลน์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและอินโดนีเซียได้ใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมซึ่งกันและกันผ่านโซเชียลมีเดีย

 

 

อาจารย์วิทูล ทิพยเนตร คณบดีสถาบัน Gen.Ed. มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สถาบัน Gen.Ed. ได้ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “P2A VIRTUAL MOBILITY JOURNEY 2021” ซึ่งได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนีเซีย อาทิ UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Islamic Indonesia and Universitas Muria Kudus ชวนนักศึกษาของแต่ละสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทรรศก์ และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันนักศึกษาไทยเองยังได้เรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดแบบออนไลน์ เปิดห้องเรียน ห้องสนทนาให้แก่นักศึกษาได้จับกลุ่มเข้ามาพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อต่างๆ ด้านวัฒนธรรมที่นักศึกษาสนใจ อาทิ วัฒนธรรมไทย “การไหว้” ประเพณีวิถีชาวไทยพุทธ โดยมีคณาจารยน์ชาวไทยร่วมบรรยายให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ห้องสนทนาแต่ละห้องนักศึกษาได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสังคมไทยและอินโดนีเซีย ธรรมเนียมการปฏบิบัติต่างๆที่เป็นแบบฉบับและสำคัญของไทย รวมถึงเหตุผลเบื้องหลังแง่มุมทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีการสาธิตการไหว้ในบริบทของกีฬามวย โดยนักศึกษาจากสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวอินโดนีเซียสามารถถามคำถาม โต้ตอบกับนักศึกษาชาวไทยและคณาจารย์ไปพร้อมกัน

 

 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายร่วมกันระหว่างคณาจารย์ชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย หัวข้อ“ Tales from the Locals”,“ Photographs & Footprints” และ“ Listen to the Earth” ซึ่งตลอดการบรรยายผู้เข้าร่วมบรรยายโต้ตอบแชร์มุมมองและเพิ่มแนวคิดส่วนตัวร่วมกับนักศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นักเรียนไทยได้พาเพื่อนชาวอินโดนีเซียไปทัวร์เสมือนจริงรอบ 4 ภูมิภาคของ Amazing Thailand เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ เที่ยวชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมในประเทศเยี่ยมชมตลาดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thai Street Food เป็นต้น

 

 

กิจกรรม “P2A VIRTUAL MOBILITY JOURNEY 2021” นี้ได้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชา RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิตกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมและกระจายเข้าห้องเรียน ห้องสนทนาแต่ละห้องกว่า 30 ห้องเพื่อไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวอินโดนีเซียที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เป็นการแลกเปลี่ยนในหลายมิติร่วมกันทั้งการใช้ภาษา วัฒนธรรม มุมมองความคิดต่างๆ ที่ทำให้นักศึกษาไทยและต่างชาติองค์ความรู้ใหม่โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลอีกด้วย  

 

 

เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การศึกษาวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงเน้นช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลกได้ด้วย

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ