บริการวิชาการเพื่อชุมชน ส่งเสริม ร่วมมือ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ต.หลักหก

05 Oct 2020

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับโรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนวัดรังสิต  และโรงเรียนสุลักขณะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการสู่ชุมชน พัฒนาการศึกษาเน้นพื้นฐานการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง นางสาวพลอยนภัส ปุระณวณิย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุลักขณะ และนางเสาวนีย์ ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต พร้อมผู้บริหารทางโรงเรียน และมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีลงนาม

 

 

 

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เกิดจากที่ว่าในเขตเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในกำกับของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนวัดรังสิต(อนุบาล-ประถมศึกษา) โรงเรียนสุลักขณะ(อนุบาล-ประถมศึกษา) โรงเรียนวัดนาวง(อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยรังสิต  และด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของชีวิตนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ พลานามัย ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา เป็นต้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานภายนอกในด้านชุมชนอย่างสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนหลากหลายมิติ โดยครั้งนี้ได้มีหน่วยงาน อาทิ สถาบันกีฬา สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง และสำนักงานหอพัก เข้ามาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์การบริการวิชาการ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดการนำความรู้และวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

 

 

โดยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในปีที่ 2 ได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือ โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อชุมชน ดังนี้

 - งานบริการจิตอาสา โดยสำนักงานกิจการนักศึกษา

- การอบรมผู้ฝึกสอนด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอล โดยสถาบันกีฬา

- การให้ความรู้ด้านสุขภาวะและการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพ โดยสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ

- การอบรมพัฒนาบุคลากรครูด้านการปฏิสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม โดยสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

- การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง โดย ศูนย์พัฒนาเชียร์ลีดดิ้ง

- งานบริการจิตอาสาและวิชาการสำหรับนักเรียน โดยสำนักงานหอพัก

           

 

สำหรับการบริการวิชาการกับชุมชนในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการใช้แนวทางการบริการแบบจิตอาสาเป็นส่วนใหญ่ และการใช้ผู้สนับสนุนจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อผลักดันให้กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อโรงเรียน ชุมชน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

แหล่งที่มาข้อมูล : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ