พลิกมุมมอง ด้วยมุมคิด กับวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปักหมุดปั้นเยาวชน สู่การเป็น “ผู้นำยุคใหม่” ก้าวทันโลกการเปลี่ยนแปลง

16 Mar 2023

      นวัตกรรมสังคม ม.รังสิต พร้อมปั้นผู้นำยุคใหม่ที่มีทั้ง Soft Skills และ Mindset ที่ดี กับคลาสเรียน ปริญญาตรีหลักสูตรผู้นำ ที่ตอบโจทย์อนาคตอย่างก้าวทันโลก ครอบคลุมทั้งมิติสังคม ธุรกิจ เเละการเมือง

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับเป้าหมายในกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของวิทยาลัยว่า ในห้วงเวลาที่โลกเปลี่ยนรอบด้านไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทำให้สังคมรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World” วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ ได้มีการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุค VUCA World ให้เป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 

     “ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน เราจึงคิดว่าการออกแบบร่วมกันทั้งในบทผู้นำและผู้ตาม จะทำให้สามารถแสวงหารูปแบบของผู้นำที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับยุคสมัยได้ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ผู้นำต้องการ Soft Skill ทักษะของการวิเคราะห์ ทักษะของการคิดแบบองค์รวม การมองภาพใหญ่ให้ออก และทักษะของการทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันโลกยังขาดผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบนี้ เนื่องจากโลกหรือสังคมของเรา ไม่ได้เตรียมพร้อมในการจะสร้างผู้นำที่จะใช้ Soft Skill เพื่อในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ สังคม และการเมือง ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม เราได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อจะก้าวข้ามและละทิ้งการเป็นผู้นำที่เน้นเฉพาะการใช้ Hard Power หรือ Hard Skill แต่เราให้ความสำคัญกับทักษะที่เป็น Soft Skill มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก” คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าว

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เรามีการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยให้ความสำคัญกับ Problem Based Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ลดการบรรยายลง แต่เพิ่มการอภิปรายในชั้นเรียนให้มากขึ้น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาร่วมกันได้ ทั้งยังมีคณาจารย์ผู้สอนและวิทยากรพิเศษที่มีทักษะความเป็นผู้นำใหม่ ๆ มาให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำอย่างก้าวทันโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายว่านักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ต้องกล้าคิด กล้าพูด กล้าเห็นต่างอย่างรับผิดชอบ เป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีทั้ง Soft Skills และ Mindset ที่ดี นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ กำลังหารือกับสถาบันผู้นำซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในหลายแห่ง เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร Short Couse โดยเฉพาะหลักสูตรที่เน้นสร้างผู้นำ (Leadership) เพื่อออกแบบผู้นำยุคสมัยใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดได้ภายในปีนี้ รวมทั้งจะมีการจัดหลักสูตรให้แก่หน่วยงานองค์กร ภาคธุรกิจ สังคมและการเมืองอีกด้วย

 

     สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต มีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาในทุกระดับแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://csirsu.com  #ที่นี่ไม่มีครูเราเรียนรู้ร่วมกัน

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ