สำนักหอสมุด ม.รังสิต ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562 (Green Office) ระดับดีเยี่ยม

18 Jan 2020

 

            สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562 (Green Office) ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

           ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลสำนักงานสีเขียว ปี 2562 (Green Office)  ระดับดีเยี่ยม จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้มาจากความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกำลังใจสำคัญจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

           สำนักงานสีเขียว มีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาองค์กรและมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่า “คุณภาพ” โดยเริ่มต้นจากการนำระบบของการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆ โดยอาจารย์ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องการประกันคุณภาพห้องสมุดในมหาวิทยาลัยในขณะที่ศึกษาปริญญาเอก โดยศึกษาเรื่องระบบ ISO 9000 และที่น่าสนใจคือมีอยู่ในห้องสมุดด้วย สำหรับห้องสมุดเราเริ่มใช้ 5 ส. และ ISO 9000 กับกระบวนการต่างๆ นอกจากนั้นเราได้พัฒนาเป็นลำดับ และมีเรื่องของประกันสุขภาพการศึกษาภายในเข้ามา จึงพบว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือความพึงพอใจของผู้ใช้ การประกันคุณภาพหลักสูตรต่างๆ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนเราควรจะทำงานอย่างไรให้มีคุณภาพ หลังจากนั้นได้มี 7 ส. เพิ่มเข้ามาคือ สวยงาม และสิ่งแวดล้อม เมื่อมีเรื่องนี้เข้ามาจึงทำให้เกิดการรณรงค์ทั่วโลก การเป็นองค์กรสีเขียว คือสิ่งแวดล้อม จึงเกิดการรณรงค์การเป็นห้องสมุดสีเขียว โดยม.รังสิต ได้ลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ตั้งแต่ปี 2558 และมีการตรวจประเมิน ในปี 2560 ซึ่งเราก็ได้รับการประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียว นอกจากนี้จะมีเกณฑ์ในระดับชาติอยู่ก็คือเรื่องของการเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเกณฑ์รางวัลที่เป็นมาตรฐานโลก แต่เอามาปรับใช้ให้รางวัลเข้ากับระดับประเทศ

 

 

            เมื่อเราเป็นห้องสมุดสีเขียวแล้วก็คิดว่าเรามีศักยภาพที่จะเป็นสำนักงานสีเขียวได้ จึงได้ลงมือดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 เราได้ขอรับการตรวจและได้รับการตรวจในปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปีมีการตรวจ 2 ครั้ง ซึ่งเราได้คะแนน 95.6 ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดระดับทอง

 

 

            ทั้งนี้ เบื้องหลังการได้คะแนนนั้นอยู่ที่ฝีมือของทีมงาน ซึ่งต้องมีแรงบันดาลใจในการทำงาน การทำงานเป็นทีม คะแนนสำคัญคือเรื่องของการจะมั่นใจได้ว่าจะเป็นสำนักงานสีเขียวที่ต่อเนื่องและยั่งยืนนั้นดูที่การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมีทัศนคติต่อเรื่องนี้อย่างไร ตอนที่เราได้รับการตรวจนั้นนอกเหนือจากพวกเราที่สำคัญคือผู้บริหาร ซึ่งเราโชคดีมากที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยช่วยดูแลรวมทั้งการให้ข้อมูล ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าการจะเป็นสำนักงานสีเขียวจากนี้ไปไม่ได้เป็นแค่วันที่ตรวจเสร็จแต่จะยั่งยืน นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยกัน เมื่อทุกคนมาเข้ากระบวนการร่วมกันแล้ววันหนึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตอาจจะไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

 

 

            อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้นับเป็นเรื่องดีสามารถลดการใช้ไฟฟ้า น้ำ ทรัพยากรต่างๆ เช่น กระดาษ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดี นอกจากนี้ปริมาณการใช้น้ำใช้ไฟ ทางสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อมมีมิเตอร์จดไว้ให้สามารถมอนิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย เส้นทางขยะออกจากหน่วยงานแล้วไปไหนบ้าง อยากจะขอเชิญชวนเพราะสุดท้ายแล้วจะส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยเป็นการแสดงออกถึงการมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

            “นอกจากนี้ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในสำนักงานให้มามีส่วนร่วม เราต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ที่สำคัญคือเป้าหมายคืออะไรต้องชัดเจน มีการสื่อสารที่ถูกต้อง และสิ่งหนึ่งที่ต้องทำสม่ำเสมอคือการกำกับดูแลให้เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็น เพราะบางครั้งทุกคนมีความเชี่ยวชาญทำงานไปตามความสามารถของตัวเอง แต่บางครั้งไม่รู้ว่าผลงานของตัวเองไปตอบจุดไหนของความสำเร็จ เพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย และเมื่อเราเห็นว่าเขาทำ จะทำผิดหรือถูก คลาดเคลื่อนอะไรไปบ้างเราก็ต้องชื่นชมให้กำลังใจ สิ่งเหล่านี้เราต้องหมั่นที่จะถ่ายทอดให้รู้สึกถึงความสำคัญ ถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขผู้ใช้มีความพึงพอใจนี่คือความสำคัญ ดังนั้น ถ้าเขาได้ทำงานแล้วรู้สึกว่าเขาสำคัญเขาจะมีความสุข ความสำคัญจะย้อนกลับไปเป็นพลังและกำลังใจให้กับเรา คุณค่านั้นอยู่ที่การที่เราได้ทำ ซึ่งเป็นที่อาจารย์จะบอกเสมอ

 

            หลังจากนั้นสิ่งที่ทำเริ่มมีรางวัล ซึ่งเป็นการแข่งขันกับตัวเอง ล่าสุดกับรางวัลสำนักงานสีเขียวได้รับคำชื่นชมจากกรรมการมาก ทุกคนก็จะรู้สึกว่ามาถึงวันหนึ่งที่เราทำเรื่องแบบนี้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าอยู่นอกเหนือภาระงาน แต่กลายเป็นว่าเราทำมันสำเร็จก็เป็นสิ่งที่สุดท้ายเขาประจักษ์และมีกำลังใจในการทำงาน” ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเสริม

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ