“ที่นี่ไม่มีครู เราเรียนรู้ร่วมกัน” กับรุ่นพี่ศิษย์เก่านวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

03 Oct 2020

      จากแนวทางการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ว่า “ที่นี่ไม่มีครู เพราะเราเรียนรู้ร่วมกัน” ทำให้ตลอดระยะเวลาที่เปิดหลักสูตรในสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาดูงาน การลงมือปฎิบัติ และลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นแหล่งความรู้ซึ่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามออกไปทำงานรับใช้สังคมมากมาย

     ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จุดแข็งของสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ผู้เรียนจะได้องค์ความรู้ 3 ศาสตร์สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางการเมือง (รัฐศาสตร์แนวประยุกต์) ศาสตร์ทางสังคม (การพัฒนาสังคมสมัยใหม่) และศาสตร์ทางธุรกิจ (เน้นสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ใส่ใจสังคม) ซึ่งภายหลังจบการศึกษาบัณฑิตจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ นักการเมืองทุกระดับ นักพัฒนาสังคม นักธุรกิจ ผู้ประกอบกา ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน หรือแม้กระทั่งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้เกือบทุกสาขาวิชา ตามแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ว่า ที่นี่ไม่มีครู เพราะเราเรียนรู้ร่วมกัน

     นายคณาศักดิ์ ปั่นสันเทียะ ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า นอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้ว ที่นี่ยังสอนให้เราสามารถนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้ในโลกแห่งการทำงานอีกด้วย อย่างเรื่องของการทำงานเป็นทีม โดยสอนให้เราเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยผ่านการทำกิจกรรม และการทำงานกลุ่ม ซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ได้มาพร้อมกันก็คือ เรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เรียกว่ากับการทำงานในปัจจุบันได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงานและพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี

     นางสาวอัญธิกา คังคายะ ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Business Development Executive บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่อะไรมากกว่าใบปริญญา ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ใบใหม่ ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ลงมือทำจริงจากสนามจริง มีอาจารย์ที่เปรียบเสมือนโค้ชที่คอยดูแล ฝึกหัด และสิ่งสำคัญที่นี่ทำให้มองบริบทต่างๆ ในสังคมอย่างเข้าใจ ซึ่งทักษะความรู้เหล่านี้เราสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และในขณะเดียวกัน เราจะเป็นบุคคลที่มีภูมิต้านทานเมื่อเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเราได้ผ่านการเรียนรู้จากชีวิตจริง ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

     นางสาวกีรติญา รันทกิจ ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการและเลขา ของศิลปินในค่าย GMM กล่าวว่า นวัตกรรมสังคม นอกจากเป็นบ้านหลังที่สองแล้ว ที่นี่ยังเป็นเหมือน “ห้องซ้อม” สำหรับการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การซ้อมทำงาน และซ้อมใช้ชีวิตที่จะเติบโตในอนาคต บางวิชาที่เราเรียน เช่น การดูแลและปรับปรุงบุคลิกภาพ ครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าวิชาเหล่านี้ทำไมต้องเรียน แต่เมื่อเราจบออกไปทำงานจริง เรารู้เลยว่าเรื่องนี้สำคัญมาก การที่เรามีบุคลิกภาพที่ดี มี mind set ที่ดี ก็จะทำให้เรามีโอกาสทางการงานเพิ่มมากขึ้น และทำให้เราสามารถปรับตัวเข้าไปกับทุกองค์กรได้เป็นอย่างดี อีกอย่างที่สำคัญคือ ที่นี่สอนให้เรา open mind ที่จะเปิดรับโอกาสหลายๆ รูปแบบให้ตัวเอง ต้องบอกว่าตัวเองเป็นอีกคนที่ค้นพบตัวเองที่นี่ ว่าชอบอะไร ทำอะไรแล้วมีความสุข เราค้นพบตัวเอง เพราะที่นวัตกรรมสังคมเราได้เรียนรู้และได้ลองทำอะไรหลายอย่างโดยเปิดเสรีภาพทางความคิดให้กับเรา สำคัญที่สุดคือ ที่นี่สอนให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น และมีเหตุผลกับปัญหานั้นๆ ในส่วนของสิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน เนื่องจากเราต้องดูแลศิลปิน บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น เรื่องการพูด เพราะเราต้องเจอคนเยอะ และประสานงานตลอดเวลา เราเหมือนเป็นด่านแรกให้กับศิลปิน ถ้าเราไม่ friendly หรือบุคลิกไม่น่าเข้าหา ก็จะกระทบต่อการทำงานได้เช่นกัน รวมทั้งเรื่องของการเป็นคนที่มีสติ และมีวุฒิภาวะ เพราะการดูแลศิลปินจะค่อนข้าง sensitive เราก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมอีกด้วย

     เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับรุ่นพี่ในบ้านนวัตกรรมสังคมทั้งสามคนนี้ น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนทางด้านสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง บอกเลยว่านอกจากจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากคณาจารย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว การได้ทำกิจกรรมในบ้านหลังนี้จะหล่อหลอมให้น้องๆ ได้สัมผัสกับสังคมแห่งการให้ที่แท้จริง เพราะ “ที่นี่ไม่มีครู เพราะเราเรียนรู้ร่วมกัน” วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ