“โลกเปลี่ยนไปตลอดเวลา การเรียนรู้จึงไม่มีวันสิ้นสุด” กับการต่อยอดความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาฯ ของ รศ.พ.ต.อ.โสรัตน์ กลับวิลา

08 May 2020

     “โลกเปลี่ยนไปตลอดเวลา การเรียนรู้จึงไม่มีวันสิ้นสุด.. และในฐานะนักวิชาการซึ่งทำหน้าที่ในการให้ความรู้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมเต็มความรู้ในด้านที่สอนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกอยู่เสมอ” รศ.พ.ต.อ.โสรัตน์ กลับวิลา

     ปัจจุบัน รศ.พ.ต.อ.โสรัตน์ กลับวิลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยผ่านการทำงานด้านวิชาชีพตำรวจ ดูแลประชาชน ทำงานด้านการสอบสวน ด้านการปราบปรามอาชญากรรมมาก่อน กระทั่งผันตัวเองเข้าสู่การทำงานด้านวิชาการและเป็นอาจารย์สอนหนังสือมากว่า 30 ปี

     ขณะเดียวกันยังได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการอยู่เสมอทั้งด้านการเรียนการสอนนักเรียนนายร้อยตำรวจ การทำวิจัย และการศึกษาต่อ โดยปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

จากนักเรียนนายร้อยตำรวจ สู่นักวิชาการ และการต่อยอดความรู้ ป.เอก

     “เพราะการทำงานด้านวิชาการ การเป็นอาจารย์สอนหนังสือ เราจะต้องเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอ โลกเปลี่ยนไปทุกวัน ขณะเดียวกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย จึงคิดว่าเราต้องเพิ่มเติมองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านตำรวจ เพื่อไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยเฉพาะด้านสาขาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะตำรวจควรต้องรู้ และเข้าใจต้นเหตุของอาชญากรรม หรือแม้กระทั่งเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายของอาชีพตำรวจ แม้ว่าที่ผ่านมาจะผ่านการเขียนตำรา ทำงานวิจัยมามากมาย แต่ก็คิดว่าเรายังเติมเต็มความรู้ส่วนที่ขาดเพิ่มเติมได้อีก จึงตัดสินใจเรียนเพิ่มเติมในระดับปริญญาเอก หลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ม.รังสิต ซึ่งสอนโดยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวิชาชีพ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชานี้โดยตรง ทำให้ได้เรียนรู้ทางด้านอาชญาวิทยาอย่างเข้มข้นไปพร้อมๆ กับองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายเป็นพหุวิทยาการ สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มเติมการทำงานด้านวิชาการ วิชาชีพ และช่วยเสริมความรู้ ความมั่นใจในการนำเสนอ การพูด การคิดวิเคราะห์ต่างๆ ในการทำงานวิจัยได้เป็นอย่างดี”  

     สำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับงานยุติธรรมทางเลือก เป็นงานยุติธรรมชุมชน เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน และสถานการณ์ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสังคมมีเรื่องราวด้านความขัดแย้งค่อนข้างรุนแรง โดยเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชนซึ่งมีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นต้นทางที่ทำให้การเข้าไปจัดการความขัดแย้งยุติลงได้ และบทบาทของงานยุติธรรมชุมชนมีส่วนสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปถอดบทเรียนตรงนี้ออกมา เพื่อเป็นต้นแบบของงานยุติธรรมชุมชนที่ยังไม่เข้มแข็ง เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้ สามารถนำไปช่วยชุมชนในการจัดการเพื่อให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรุนแรงได้ยุติลง และนำความขัดแย้งนั้นเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซึ่งหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานด้านกระบวนการยุติธรรมของสังคมต่อไป

บทบาทและแนวคิดในการทำงาน

            “ในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ เราต้องบริหารสองส่วนไปด้วยกัน ด้านการทำงาน ทุกวันของการทำงานคือความภูมิใจ ภูมิใจในวิชาชีพตำรวจ ได้ส่งต่อความรู้และทำหน้าที่ครู ได้สอนให้นักเรียนนายร้อยตำรวจจบออกไปอย่างมีคุณภาพ ได้รู้จักวิชาชีวิตของตนเอง คือการเข้าไปใช้ชีวิตกับสังคมได้ รู้จักตัวเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นตำรวจน้ำดี ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จส่วนหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้น มีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่เข้มแข็ง เราก็ต้องดูแลคนในครอบครัวไปพร้อมกันด้วย เรียกว่า ชีวิตต้องเติมเต็มทุกส่วน อะไรขาดก็หาเพิ่มเติม ใช้ชีวิตให้เป็นเหมือนน้ำครึ่งแก้ว พร้อมจะเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ”

โลกเปลี่ยนไปตลอดเวลา การเรียนรู้จึงไม่มีวันสิ้นสุด...

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ