‘เด็กอาชีวะ’ เตรียมตัวให้พร้อม อยากเรียน ม.รังสิต ต้องได้เรียน!!

05 Jul 2019

 

จากวิสัยทัศน์ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ที่ว่า “การศึกษาคือ นวัตกรรม” การศึกษาระดับอุดมศึกษาก้าวข้ามสู่ยุคอาชีวะอัจฉริยะ ซึ่งคำว่า “อัจฉริยะ คือ ทำอะไรที่ที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เติบโต” อาทิ งานด้านสายาการบิน เกี่ยวกับอาหาร หรือการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการมาตรฐานอาชีพ 9 สาขา ได้แก่ ก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ สปา ทำผม โลจิสติกส์ ศิลปะพื้นบ้านแล้หัตถกรรม เชฟไทย อัญมณี เครื่องประดับ และปิโตรเลียม ฉะนั้น เราจะไม่แบ่งชั้นวรรณะระหว่างอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้มีการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสายอาชีวะศึกษา หรือเรียกสั้นๆ ว่า “อาชีวะอัจฉริยะ” นำร่องได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และยังได้ทำความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล ตรัง) เพื่อร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระดับปฏิบัติการ และขยายความร่วมมือในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ยังได้มีการประชุมต่อยอดโครงการระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา และหน่วยงาน คณะ/สาขา ของมหาวิทยาลัยรังสิต อาทิ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ สถาบัน Gen.Ed. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัย (DIIT) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสการศึกษาให้กว้างขึ้นสำหรับนักศึกษาสายอาชีพ หรือ อาชีวศึกษา โดยเน้นความชัดเจนของระบบเทียบโอนที่เรียกว่า “เทียบโอนผลการเรียนอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นระบบการเทียบโอนผลการเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ (Online System) สามารถทราบผลการเทียบโอนได้ในทันที การดำเนินการ มี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกเริ่มดำเนินการนำร่อง เน้นการเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education : Gen.Ed) ของมหาวิทยาลัยรังสิต แบ่งได้ เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 : การเทียบโอนผลการเรียน จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเก่าที่ใช้เรียนมาทุกปี จนถึง ปี พ.ศ. 2561 เข้าสู่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2562 ประเภทที่ 2 : การเทียบโอนผลการเรียน จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่นักศึกษามีการย้ายกลางคัน มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าสู่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยรังสิต ประเภทที่ 3 : การเทียบโอนผลการเรียน จากหมวดวิชาทักษะชีวิต หลักสูตร ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าสู่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2562 โดยจะเทียบโอนผลการเรียนได้จำนวน 21 หน่วยกิต (จาก 30 หน่วยกิต)

   

ส่วนระยะที่สอง ดำเนินการในระดับคณะ/วิทยาลัย หมวดวิชาชีพตามหลักสูตร ตัวอย่างการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตร ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) เข้าสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เช่น เทียบโอนผลการเรียนจาก ปวส. สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าสู่หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ เทียบโอนได้จำนวน 66 หน่วยกิต (หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 21 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพจำนวน 45 หน่วยกิต) เทียบโอนผลการเรียนจาก ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมเข้าสู่หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการการโรงแรมและภัตตาคารเทียบโอนได้จำนวน 60-69 หน่วยกิต (หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 21 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพจำนวน 39-49 หน่วยกิต โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มวิชาชีพที่เลือก) เทียบโอนผลการเรียนจาก ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการเข้าสู่หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร เทียบโอนได้จำนวน 39 หน่วยกิต (หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 21 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพจำนวน 18 หน่วยกิต) ทั้งนี้ สำหรับการเทียบโอนผลการเรียนอัจฉริยะ ในวิทยาลัย/คณะ/สาขาอื่นๆ จะเริ่มดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความพร้อม และมีความประสงค์สนใจเทียบโอนผลการเรียนอัจฉริยะในสายวิชาชีพที่สอดคล้องกับระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถเข้าโครงการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 1/2562) เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบัน Gen.Ed. มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 6623 อีเมล์ rsugen.ed@rsu.ac.th

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ