RSU ROOKIE GAME DEV 2022

29 Aug 2022

     โครงการที่สอนน้องๆ ทำเกม ทั้งสายกราฟิกและโปรแกรมมิ่ง ภายในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 

     อาจารย์ศุภณัฐ จินตวิวัฒน์สกุง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต กล่าวว่า โครงการ “RSU ROOKIE GAME DEV 2022” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ที่อยากทำเกม มาร่วมอบรมและแข่งขันพัฒนาเกมทั้งสายกราฟิกและโปรแกรมมิ่ง โดยเปิดรับสมัครและอบรมรอบ Boot camp ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ทุกวันเสาร์เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ก่อนประกาศโจทย์และเกณฑ์การให้คะแนน รอบแข่งขันพัฒนาเกม (Final) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยให้รวมสมาชิก 1-5 คนต่อทีม ที่มาจากสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบัน จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 700 คน ในหัวข้อ Mutiverse ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถพัฒนาเกมเป็นเกมแนวใดก็ได้ ไม่จำกัดเครื่องเมือหรือเทคนิคใดๆ

     โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 1.Creativity  ความคิดสร้างสรรค์ การตีความโจทย์ได้อย่างน่าสนใจ 2.Visual/Graphics/Animation ความสวยงาม องค์ประกอบด้านภาพ 3.Gameplay, Game Mechanics รูปแบบการเล่น การออบแบบและพัฒนากลไล 4.Presentation การนำเสนอผลงาน และ 5.Completeness ความสมบูรณ์แบบของตัวเกมทั้งภาพและเสียง ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายจะต้องมานำเสนอผลงานของตนเองเป็นเวลา 10 นาที ต่อคณะกรรมการ ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยผลงานงานเกมที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 ทีม ได้แก่  

รางวัลชนะเลิศ  ทีม Up Side down จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นายภูริพัฒน์ บัวคลี

นายณัฐนนท์ วงศ์สุริยะพิพัฒน์

นายอังกูร อาจธัญกรณ์

นายสิทธิพันธุ์ ลัตยภิวัฒน์

นายธนินท์รัฐ กิตติโชติวรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม HEART OF THE VOID

นางสาวเฟื่องนภา จอกแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นางสาวณัฐชนน ศรีศิริ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา

นายวรวิทย์ พวงแก้ว  วิทยาลัยมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา

นายอัครพนธ์ สุรสิงห์สฤษฎ์  โรงเรียนนครสวรรค์

นายรัชพล ทัศประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Another Me โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นายเผ่าลาภ กุลธีระ

นายรักษิต รุ่งรัตนไชย

นางสาวกุลธิดา อรรถวรกิจ

นายเจตภูมิ ชาญทวีคุณ

รางวัลชมเชย ทีม CARBON โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นายธีรภัฒน์ นิยมนา

นายภวินท์ เรืองภู

นางสาวปุณิกา เจิมจรุง

นายจิรพัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์

นางสาวนิพาดา จาดใจดี

รางวัลชมเชย ทีม LOST

นางสาวจิรภิญญา โกสันเทียะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

นางสาวจุฑามาศ พุทธวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

นายอาทิตย์ กรุพิมาย โรงเรียนปากช่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ