ป.เอก คือหลักสูตรพัฒนาชีวิต

11 Nov 2020

         การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกอาชีพ เพราะการศึกษาสามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อไปพัฒนาหน้าที่การงานให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่สูงที่สุด และการเรียนปริญญาเอก เป็นการเรียนรู้ที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ เวลา และทรัพย์สิน เป็นอย่างมาก หลายคนท้อและเหนื่อยจนต้องล้มเลิกความคิดที่จะเรียนต่อ แต่สำหรับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ตั้งใจเรียนปริญาญาเอกเพื่ออยากพัฒนาตนเองทั้งในด้านของการบริหารงานและการสอนแก่นักศึกษา

 

         

          ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา (ดร.ณัฐ) ศิษย์เก่าปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าว่า หลังจากเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านการตลาดก็ทำงานสายการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งการทำงานตรงนี้การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกถือว่าเป็นการเรียนในระดับสูงสุด รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของอาจารย์จะต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนางาน ดังนั้น เมื่อเราทำงานมาระยะหนึ่ง จึงอยากเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการให้แก่ตนเองเพื่อที่จะนำมาบูรณาการทั้งด้านการสอนและงานบริหาร

 

         

          การที่ตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เพราะว่า หลักสูตรระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัย ตรงกับความต้องการ มีรายวิชาที่สามารถมาปรับใช้กับการพัฒนาตนเองและหน้าที่การงานได้ สอนให้เรารู้จักนำความรู้ไปปรับใช้กับหน้าที่การงานได้  นอกจากหลักสูตรที่ดีแล้วผู้ถ่ายทอดหลักสูตรก็มีความสำคัญ ที่นี่มีอาจารย์มากด้วยประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เรา และที่สำคัญคือศักยภาพของอาจารย์ตรงตามความต้องการของเรา ซึ่งถือเป็นอีกเหตุผลที่สำคัญในระดับต้น ๆ ของการตัดสินใจ

          สังคมเพื่อน  เพื่อนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งในการเรียนในระดับปริญญาเอก เพราะเพื่อนที่มาเรียนแต่ละคนล้วนมีหน้าที่การงานที่ดี จนทำให้บางครั้งใครหลายคนอาจเกิดข้อกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมห้องที่ต้องเจอจนเกิดเป็นคำถามมากมายแต่ที่ ม.รังสิต สอนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

          มหาวิทยาลัยรังสิต มีหลักสูตรดี  อาจารย์เก่ง และสังคมเพื่อนดี หากเราไม่สามารถนำสิ่งเรานี้มาพัฒนาตนเองได้การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็ไม่มีความหมายใด ๆ  เลย

                                                           

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ