หลักสูตร 2 ปริญญา ด้านบริหารธุรกิจ ม.รังสิต & ม.YUFE เพิ่มโอกาสบัณฑิต รุกตลาดงาน

21 Feb 2020

     ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทางเลือกของการศึกษาในปัจจุบันมีอยู่หลายทาง หนึ่งในนั้นคือ การเรียน 2 ปริญญา ซึ่งอาจได้รับปริญญาจากสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของหลักสูตรนั้นๆ และวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ โครงการทวิปริญญา (Double Degree) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ร่วมกับ Yunnan University of Financial and Economics (YUFE) เป็นโครงการฯ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาให้นักศึกษาไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับโลก เพิ่มโอกาสในการทำงานอย่างมืออาชีพให้แก่บัณฑิต และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน

     มาทำความรู้จักหลักสูตรนี้ไปพร้อมกัน... จัดมาให้แล้วตอบทุกคำถามสำหรับน้องๆ ที่สนใจ เตรียมเลคเชอร์เล้ยยยยย

หลักสูตรทวิปริญญา RBS & YUFE

     การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และ

     International Business, Yunnan University of Finance and Economics

 

วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนของหลักสูตร

     โครงการหลักสูตรทวิปริญญาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการเงินยูนนาน ประเทศจีน มีวัตถุประสงค์ในการขยายฐานความรู้ ทางด้านการบริหารและพัฒนาธุรกิจ ระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน โดยมุ่งเน้นในการศึกษาถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในประเทศจีน การนำเข้า-ส่งออก และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนเป็นสำคัญ

เรียนหลักสูตรทวิปริญญาดีอย่างไร?

     1. ประหยัดเวลา เนื่องจากนักศึกษาสามารถได้รับปริญญา จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ภายใต้การเรียน 4 ปี (12 ภาคการศึกษา) โดยศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ การศึกษาเพิ่มเติมบางรายวิชาจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการเงินยูนนาน

     2. ประหยัดค่าใช้จ่าย การเรียนการสอนของในรายวิชาจากมหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ และการเงินยูนนาน ทำการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้การดำเนินงานของ Bangkok Business School ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางและกินอยู่ ณ.ประเทศจีน

     3. เพิ่มโอกาสในการเปิดโลก นักศึกษาในโครงการดังกล่าว มีสิทธิ์รับทุนในการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ยูนนาน เป็นเวลา 10 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) มีโอกาสในการไปฝึกงาน ที่ต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงมีกาสในการขอรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

     4. เพิ่มทักษะทางภาษา นักศึกษาในโครงการดังกล่าว จะต้องทำการศึกษารายวิชาภาษาจีน จำนวน 4 รายวิชา และเรียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการเงินยูนนานเป็นภาษาอังกฤษ

 

ต้องเรียนอะไรบ้าง?

     หลักสูตรทวิปริญญาดังกล่าว จะเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ของคณะบริหารธุรกิจเป็นหลัก และมีการเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจีนดังนี้

     - กลุ่มรายวิชาภาษาจีน        จำนวน 4 รายวิชา (12 หน่วยกิต)

     - กลุ่มรายวิชาธุรกิจจีน         จำนวน 8 รายวิชา (24 หน่วยกิต)

     - กลุ่มวิชาพื้นฐานความรู้ประเทศจีน      จำนวน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต)

     - กลุ่มรายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์    จำนวน 3 รายวิชา (10 หน่วยกิต)

 

ทำความรู้จัก Yunnan University of Finance and Economics

            มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการเงินยูนนาน ก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1951 มีการดำเนินงานทางด้านการศึกษา และพัฒนามากกว่า 60 ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ ทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มากกว่า 130 มหาวิทยาลัย ใน 30  ประเทศ

            มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการเงินยูนนาน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ การศึกษานอกประเทศ (Oversea School Program) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้ชื่อโครงการ Bangkok Business School Program จัดทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ทวิปริญญาทางด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และ School of Oversea Education, มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนภายนอกประเทศจีน หลักสูตรเดียวที่มีความร่วมมือ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

            นักศึกษาใช้เวลาเรียน 4 ปี แต่ได้ปริญญา 2 ใบ ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จากมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ ปริญญา บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ปริญญา ธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการเงินยูนนาน

            นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมจีน จากอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศจีนโดยตรง รวมถึงการได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ. เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทั้งด้านวัฒนธรรม และการดำเนินธุรกิจ

            โครงการดังกล่าวทำการเรียนการสอน ใน 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน รวมถึงมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งที่ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการเงินยูนนาน ดูแลอย่างใกล้ชิด นักศึกษามีโอกาสในการทำงานที่เปิดกว้างมากขึ้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

            1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

            2. เป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้

            3. เป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

     โครงการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพิ่มเติมในส่วนของ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ตลอดหลักสูตร จำนวน 120,000 บาท แบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (1 ปีการศึกษา ชำระ 3 ภาคการศึกษา)  

     *รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณของทั้ง 2 หลักสูตร 418,700 บาท

ฮันแหน่! น่าสนใจเลยใช่มั้ย?... เรียน 4 ปี ได้ปริญญาถึง 2 ใบ (2 ประเทศ) ดี๊ดีย์แบบนี้ลองเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองดูกันมั้ย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแวะเข้ามาคุยได้ที่

Line : @RBSRSU หรือจะสะดวกกดเบาๆ ตรงนี้  https://line.me/ti/p/@rbsrsu

บอกแล้วว่า... เรียนม.รังสิต ชีวิตดี๊ดี

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ