ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ ป.ตรี “Digital Content Creation” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เด็กรุ่นใหม่ และความต้องการของตลาดงานดิจิทัล

08 Dec 2020

     นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ “การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล Digital Content Creation” เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานดิจิทัล พร้อมผนึกความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรผู้สร้างสรรค์สื่อบนโลกออนไลน์ ปฏิวัติการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ในสื่อออนไลน์อย่างครบวงจร

     รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมทั้งพฤติกรรมการรับสื่อของผู้รับสารในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตาม จากกระแส Technology Disruption และการจัดระเบียบโลกหลังสถานการณ์ Covid-19 ได้สร้างความกังวลใจกับการดำเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันในวงการการศึกษาด้านการสื่อสาร กลับพบมุมมองที่น่าสนใจทั้งหลักคิดในการสร้างสรรค์งานสื่อรูปแบบใหม่ และการเติบโตของแพล็ตฟอร์มสื่อด้านออนไลน์ จึงได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

     คณบดีนิเทศศาสตร์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์ได้ย้ายจุดโฟกัสมาที่การคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ตอบโจทย์กับตลาดบนแพล็ตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ เปลี่ยนมุมมองใหม่ที่มอง “เนื้อหาสาร” ให้กลายเป็น “คอนเทนต์” และให้ความสำคัญกับการออกแบบคอนเทนต์ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (content in context) และขยายรูปแบบของคอนเทนต์ให้มากกว่ารูปแบบที่เป็นข้อความแบบเดิม มาสู่ลักษณะที่หลากหลายโดยให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่อง หรือสร้างเรื่องราวอย่างผสมผสาน ซึ่งตรงนี้นำมาสู่การเปิดหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล Digital Content Creation” (DCC)

     ด้าน ผศ.วรวุฒิ อ่อนน่วม อาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางหลักสูตรฯ เน้นผลิตบัณฑิตให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์บนแพล็ตฟอร์มดิจิทัล และออนไลน์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะเพื่อการสร้างวิธีคิดสร้างสรรค์ (Thinking Method Design) ให้ผู้เรียนได้มีทักษะการผลิตสื่ออย่างรอบด้าน (Multi-skill) และการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สามารถสร้างสรรค์สื่อให้ตอบโจทย์สินค้าและธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพ (Optimize Production) ได้

     “นอกจากนี้ หลักสูตรการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยได้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรให้สอดรับกับโลกการทำงานจริง โดยผสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรภายนอก และการจับมือกับ Youtuber ชื่อดังอย่าง The Snack รวมถึงบริษัทผู้ผลิตสื่อออนไลน์ บริษัทด้านการสื่อสารบนแพล็ตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Rainmaker และ Tellscore เป็นต้น นับเป็นการปฏิวัติการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ในสื่อออนไลน์ได้อย่างครบวงจร

     ทั้งนี้ หลักสูตรการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content Creation) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Digital Content Creation

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ