นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดโชว์ผลงานนักศึกษาในมหกรรมสื่อสารสร้างสรรค์ จาก 3 รายวิชา

06 Nov 2019

     วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการมหกรรมสื่อสารสร้างสรรค์ (Creative Media & Communication Showcase) มุ่งให้นักศึกษาชั้นปีที่  1 จากคณะวิชาต่างๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา RSU160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล RSU 161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และ RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ ได้แสดงศักยภาพโดยการนำเสนอผลงานหรือโครงงานจากการเรียนรู้ที่เกิดในขึ้นในรายวิชาดังกล่าว

     อาจารย์อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า มหกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นการจัดขึ้นครั้งแรก และเป็นการรวบรวมผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งเข้ามาเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกและเรียนเพียงแค่วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป แต่สามารถสร้างสรรค์และจัดแสดงผลงานได้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีและพื้นที่ให้นักศึกษาได้จัดแสดงผลงาน ระดมสมองเพื่อออกแบบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ งานแสดงบนเวที งานนิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ หรือการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษามาจากหลายหลายคณะวิชา ไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้นำเอาความกล้าคิดกล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ผลงาน จากการเรียนรู้มาผลิตเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัล และเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ

     นางสาวสุทธิพร ชูมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนวิชา RSU161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล กล่าวว่า การเรียนการสอนในรายวิชานี้ทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารให้ออกมาในทุกรูปแบบต่างๆ เช่น ทำสคริปต์สั้นๆ ฝึกการทำคลิปวิโอ และได้รู้ว่าภาพเพียงหนึ่งภาพสามารถตีความหมายได้หลากหลาย ซึ่งทุกอาชีพก็สามารถผลิตสื่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านการฝึกการนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจแบบเดียวกัน เพื่อไปสื่อสารให้ทุก ๆ คนเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ส่วนของการนำเสนอตัวโครงการนั้น เป็นการนำเสนอโครงการที่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริง ลงการลงพื้นที่ไปสำรวจสถานที่ และทำโครงการที่ลงมือปฏิบัติได้ จนกระทั่งไปถึงการได้จัดทำสื่อ X-Stand เพื่อได้ส่งต่อโครงการดีๆ ให้กับทุกคนที่เข้ามาให้ความสนใจในวันมหกรรมสื่อสารสร้างสรรค์

     นางสาวสิดารัตน์ ราชวงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ กล่าวว่า การเรียนในวิชานี้เกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและระเบียบ การทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเข้าหาผู้คน การเคารพและมารยาทในการทำงานและสังคมรวมกับผู้อื่น โดยสำหรับผลงานที่นำเสนอเป็นการแสดงบนเวทีชุด Orphans ซึ่งเป็นการแสดงผสมผสานกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวการผจญชีวิตของเด็กกำพร้า ที่ทำสามารถทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมและคล้อยตามการแสดงได้ และได้รับคำชมว่าผลงานมีความสร้างสรรค์และดีมาก

     นางสาวรัชฎารินทร์ สนทยานาวิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ จากที่เรียนวิชา RSU160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล กล่าวว่า มีความประทับใจมาก เพราะวิชานี้สอนให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้สื่อต่างๆ และเทคโนโลยีมากมายเข้ามาแทรกซึมในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในวิชาชีพแพทย์ วิชานี้สอนให้ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุดและหลีกเลี่ยงการเกิดภัยอันตรายจากการใช้สื่อที่สามารถเข้ามาได้ในทุกรูปแบบ โดยควรมีสติทุกครั้งเมื่อเสพสื่อ รวมถึงไตร่ตรองข้อมูล ที่มาที่ไปให้ดี จะได้แยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงและอะไรคือสารที่บิดเบือนความเป็นจริง ซึ่งสามารถนำสิ่งต่างๆ ที่อาจารย์สอนในห้องเรียนมาต่อยอดในชีวิตประจำวันได้

     ความสำเร็จจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 ที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์รับผิดชอบทั้ง 3 วิชา เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแบบเต็มรูปแบบ ไม่เน้นการบรรยาย เน้นกระบวนการการเรียนรู้ผ่านทางความคิด นำไปสู่การปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะความเป็นมนุษย์ ทักษะในด้านการสื่อสาร และทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ผลที่เกิดขึ้นทำให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นความสำคัญของการสื่อสารว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการใช้ชีวิต การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการแสดงความคิดเห็นเป็นการนำไปสู่การพัฒนาทางความคิดและผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์เผยที่แพร่สู่สาธารณชน

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ