หลักสูตรใหม่ 3 ปีครึ่ง!! สาขาการออกแบบ ม.รังสิต เปิดรับเด็กวิทย์ ศิลป์ อาชีวะฯ ที่อยากเป็นนักออกแบบ

30 Apr 2020

เตรียมเฮ! เมื่อวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทุกสาขาเรียนจบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง เน้นผลิตเยาวชนเป็น “นักออกแบบ” ที่สามารถนำองค์ความรู้งานออกแบบสร้างอาชีพของตนเองได้ในอนาคต

 

 

รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สาขาการออกแบบ (Design) วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต มีคอนเซ็ปต์ของความเชื่อที่ว่า “การออกแบบที่ดีจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์  และการที่จะสามารถออกแบบให้ได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับ “นักออกแบบ” ซึ่งต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์สู่งานออกแบบได้หลากหลายแขนงตามความถนัดของตนได้” สาขาวิชาการออกแบบ สาขาใหม่ของวิทยาลัยการออกแบบนั้นจึงออกแบบให้เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ ที่เปิดรับนักเรียนทุกสายวิชา อาทิ สายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา และอาชีวะฯ ที่มีอยากเป็นนักออกแบบ โดยสาขานี้จะมีความความทันสมัยเปิดกว้างในวิธีคิด กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบใหม่ๆ ความหลากหลายในวิธีการแก้ปัญหา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการทดลอง และสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ยึดกรอบเดิม ๆ แต่เปิดมุมมองในมิติทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ผสมผสานความรู้ทางธุรกิจ เพื่อสามารถนำความรู้ออกไปประกอบวิชาชีพในยุคดิจิทัลได้

 

สำหรับตัวผู้เรียนสาขาการออกแบบจะเข้าใจความรู้ทางวัสดุ เทคโนโลยี กระบวนการผลิตและฝีมือช่าง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ ฝึกความประณีตละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักออกแบบ รวมถึงการบูรณาการความรู้ทุกด้านตามสัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุล ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การริเริ่มสร้างนวัตกรรมการออกแบบที่มีคุณค่า ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่ออาชีพตัวผู้เรียนรวมถึงสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมได้”

 

 

 

อาจารย์อครพล กฤตฤานนท์วงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการออกแบบ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเรียนในสาขาวิชาการออกแบบนั้น ในชั้นปี1-2 เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบและการทำงานออกแบบ และในชั้นปี 3 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้การออกแบบในแขนงต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการออกแบบของพร้อมสร้างแนวทางการออกแบบ หรือผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาแต่ละคนเอง โดยผลักดันให้มีการเกิดขึ้นของผลงานหรือผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาแบบไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบธุรกิจบริการ การออกแบบพื้นที่ การออกแบบการสื่อสารในสื่อต่าง ๆ จนถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกดึงความเป็นตัวของตัวเองออกมา ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสร้างสรรค์แนวทางงานออกแบบแบบผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เลือกเรียนรู้หรือสร้างผลงานข้ามศาสตร์ตามสาขาการออกแบบแขนงต่าง ๆ นักศึกษาจะมีการเรียนรู้แนวคิดเชิงการออกแบบ การสร้างสรรค์การออกแบบ กระบวนการทำงานของนักออกแบบ และความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหัวใจหลักของการออกแบบ ตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญทำให้เกิดแรงบันดาลใจ แรงผลักดันความเป็น ‘นักออกแบบ’ ที่ดีและสามารถเชื่อมโยงผสมผสานผลงานจนเกิดนวัตกรรมได้อยากอิสระ

 

 

ศาสตร์ทั้ง 5 สาขาที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบมายสไตล์ได้นั้นจะประกอบด้วย สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการอออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ สาขาวิชาการออกแบบ และสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อวิดิทัศน์ ของวิทยาลัยการออกแบบได้ทั้งหมด ซึ่งทางวิทยาลัยการออกแบบเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกสายไม่ว่าจะเป็น สายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา และอาชีวะฯ ที่สนใจงานออกแบบที่หลากหลายรูปแบบ กล้าทดลองสนุกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักออกแบบสาย Multidisciplinary Design นักวิจัยและพัฒนาการออกแบบ นักออกแบบที่อยากจะมีรูปแบบหรือผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง เป็นต้น”

 

 

น้อง ๆ คนใดสนใจสาขาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต หรืออยากสอบถามเพื่อค้นหาตัวตนการเป็นนักออกแบบ สามารถปรึกษาเพื่อหาแนวทางการเรียนเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่ตนเองต้องการเป็นในอนาคตได้ที่เพจ วิทยาลัยการออกแบบ www.facebook.com/CollegeOfDesign.RSU/ หรือสายด่วนรับสมัคร โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 3631, 3634, 3639, 3642

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ