BME ม.รังสิต จับมือ บ.ทัชเทคโนโลยี พัฒนาระบบ Smart Healthcare Technology รองรับ Smart Hospital

30 Mar 2021

 

            วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด มุ่งพัฒนาระบบ Smart Healthcare Technology สู่การใช้งานได้จริง รองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางด้านการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพของประเทศไทย

 

 

            รองศาสตราจารย์ นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน จากการดูแลรักษาเชิงตั้งรับเป็นการดูแลรักษาเชิงรุกหรือเชิงป้องกัน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ (Medical Hub)

 

 

            “วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีทิศทางการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งเป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  โดยได้ร่วมมือภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมาทางวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาในด้าน Smart Medical Devices อย่างจริงจังเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้าน Smart Hospital

 

 

            ล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการประกอบกิจการทางด้าน Smart Healthcare Innovation และกำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชน โดยความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งทางด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การทำงานของบัณฑิต และการร่วมมือกันในด้านการวิจัยและพัฒนาระบบ Healthcare Technology ที่มุ่งสู่การใช้งานได้จริง รวมทั้งนำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในราคาที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

 

 

 

           ทั้งนี้ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต มุ่งเป็นวิทยาลัยที่มีรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะของ Industrial Hospitals โดยทำความร่วมมือและตั้งศูนย์ธุรกิจกับภาคประกอบการจริงที่มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ของวิทยาลัยได้ทำงานบนโจทย์จริงๆ เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบรับความต้องการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างตรงจุดและตอบโจทย์ของประเทศและโลกยุคใหม่” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ กล่าวปิดท้าย

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ