วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต จับมือ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ลงนามร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับชั้น

01 Sep 2020

            วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การสอน งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ มุ่งพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับชั้น

 

 

            รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การสอน งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งกิจกรรมในการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับชั้น ในสาขางานต่างๆ เช่น สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ สาขางานอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขางาน อื่นๆ ทีมีแนวโน้มและเป็นความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

 

 

 

            “สำหรับความร่วมมือดังกล่าวนั้นจะร่วมกันพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในลักษณะการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี 50% ของค่าหน่วยกิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาต่อให้กับนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงการจัดหาสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบัติ โดยทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดต่อสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบัติ ทั้งในกรุงเทพ และในส่วนภูมิภาค

 

 

            นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ในด้านการอบรมความรู้ ทักษะประสบการณ์ให้แก่ครูและอาจารย์ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นรายกรณี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป”  คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริม

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ