บริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดประกวดแผนธุรกิจ “BBA Startup Business Challenge #5” เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

16 May 2018

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จัดประกวดแผนธุรกิจโครงการ  “BBA Startup Business Challenge #5” เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 (Creative Business in Thailand 4.0)

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการฯ ที่ทางคณะจัดขึ้นทุกภาคการศึกษา โดยรูปแบบโครงการจะมีความหลากหลายของกิจกรรม อาทิ การจัดประกวดแผนธุรกิจประเภทต่างๆ ของนักศึกษา การจัดแสดงโครงงานของนักศึกษา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนักศึกษา และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพ เพื่อสร้างความสนใจในวงกว้างจึงเลือกสถานที่ในการจัดงานในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้นักศึกษาได้ออกบูธร้านค้าจริง โดยจัดขึ้นที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานของนักศึกษาอีกด้วย โดยในครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อหลัก (theme) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจคือ บริหารอย่างสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ และลงมือทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 (Creative Business in Thailand 4.0) และสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาร่วมออกบูธนำเสนอสินค้ากว่า 30 บูธ

นายอดิเทพ อนันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทน “ทีมหมูออร่า” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นการวางแผนธุรกิจของหมูออร่า มาจากการมองเห็นโอกาสในตลาดที่ยังไม่มีใครนำหมูสามชั้น ซึ่งเป็นอาหารที่ทุกคนชื่นชอบอยู่แล้ว นำมาทอดกรอบแล้วปรุงรส ทำเป็นขนมขบเคี้ยว ใส่ซองน่ารักๆ เก๋ๆ ให้กับผู้บริโภคได้ทานเล่นง่ายๆ อีกทั้งคู่แข่งในตลาดยังมีไม่มาก ตรงนี้จึงเป็นช่องทางที่เรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาและทำผลิตภัณฑ์นี้ โดยในทีมมีการแบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการ และแผนการเงิน และอีกส่วนที่ช่วยดูในภาพรวมเรื่องของความสอดคล้องของเนื้อหาในทุกแผนให้ไปในทางเดียวกัน และในอนาคตเราจะพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม และตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น นับว่าโครงการประกวดแผนที่คณะฯ จัดขึ้น ทำให้พวกเราในฐานะอนาคตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มองเห็นช่องทางและได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจในภาพรวมได้ชัดขึ้น   

"ทีมหมูออร่า" 

นายศุภชัย ทรัพย์จำนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทน “ทีมมะล่อน” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวว่า จากการดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจและผลิตสินค้าครั้งนี้ ทำให้ทุกคนในทีมได้รับความรู้ในการทำแผนธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย เพื่อให้ทุกแผนธุรกิจในทุกส่วนมีความสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสมบูรณ์ของแผนธุรกิจ และเป็นใบเบิกทางที่ดีสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  

นศ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่าที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ