เมื่อ “การสื่อสารการกีฬา” กลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมการกีฬา

09 Jun 2021

     จากกระแสความนิยมในการเล่นกีฬาเซิฟสเก็ตที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะนี้ ทำให้ชุมชนเล็กๆ ของนักเล่นสเก็ตบอร์ดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว จะว่าไปแล้วปรากฏการณ์นี้ก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นถึงกระแสความนิยมในกีฬาอื่นๆ นับตั้งแต่กระแสของกีฬาจักรยาน การวิ่ง จนไปถึงการออกกำลังกายในฟิตเนส และคลาสเรียนโยคะ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับความชอบของตัวเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็นับว่าเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านสินค้าและสถานบริการด้านการออกกำลังกาย และส่งผลต่อการขยายตัวของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

     ในประเทศไทยนั้น มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา ซึ่งในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 สาขาหลัก คือ ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการการกีฬา ที่มีกลุ่มธุรกิจรวม 12 กลุ่ม อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา การบริการเกี่ยวกับการกีฬา การจัดกิจกรรมการแข่งขัน การท่องเที่ยวเชิงกีฬา สโมสรกีฬา รวมไปถึงกลุ่มสื่อสารมวลชนกิจกรรมการตลาดและโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา ที่นับว่ามีความสำคัญต่อวงการกีฬา และมีบทบาทเป็นส่วนที่ส่งเสริมต่อกลุ่มธุรกิจกลุ่มอื่นๆ

 

กีฬาไม่ใช่แค่มุมของการแข่งขันหรือออกกำลังกายอีกต่อไป

     ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ก็เพราะปัจจุบันการสื่อสารได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญอยู่ในทุกองค์กรและทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะการดำเนินในภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจสินค้าอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขัน การจัดอีเว้นท์ การจัดการสโมสร ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยด้านการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดความประทับใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และความจงรักภักดีที่มีต่อสินค้าและบริการนั้น ๆ โดยเฉพาะสโมสรกีฬาอาชีพนั้น หากสามารถขยายฐานแฟนคลับได้ ก็ยังสามารถต่อยอดไปสู่การทำธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรได้อีกมากมาย

     ส่วนด้านการสื่อสารมวลชนด้านการกีฬานั้น สามารถที่จะช่วยสร้างกระแสความนิยมด้านการกีฬาในประเทศได้ในภาพรวมเป็นวงกว้าง ด้วยบทบาทของสื่อมวลชนเองมีหน้าที่ในการให้ข่าวสาร ความรู้ ขับเคลื่อนสังคม จึงมีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนค่อนข้างมาก อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาการกีฬาในประเทศไทยตามไปด้วย

     ดังนั้น เมื่อการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา การสร้างบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางด้านการสื่อสารการกีฬาโดยตรง จึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพ และช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยได้

 

นักนิเทศศาสตร์การกีฬามืออาชีพ

     ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารการกีฬา การบริหารจัดการองค์กรกีฬา และการจัดการธุรกิจด้านกีฬา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมการกีฬา ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับอาชีพได้ในหลายมิติ จากการเรียนรู้ สร้างทักษะและประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อ ที่สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์กีฬา ตั้งแต่การเขียนข่าว บทความ การถ่ายภาพกีฬา การผลิตรายการกีฬา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการตัดต่อวีดิโอ และการสร้างสรรค์เนื้อหาทางโซเชียลมีเดีย อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารและวางแผนในองค์กรกีฬา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกีฬา การสื่อสารแบรนด์กีฬา ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษด้านการกีฬา

     สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา “เน้นสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพ” ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพภายนอก ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ปณิธาน “เรียนรู้ สร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม”

     นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้มีการจัดตั้งบริษัทจำลอง  SPC-X  เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทดลองประกอบอาชีพด้านการผลิตสื่อกีฬาตามความถนัดและความสนใจ โดยเป็นรูปแบบการเรียนรู้นอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาจะได้ผลิตสื่อและเผยแพร่จริงทางเพจ https://www.facebook.com/SPCXs  อันจะช่วยให้นักศึกษามีตความพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

   โดยในปีการศึกษา 2564  สาขานิเทศศศาสตร์การกีฬาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความนิยมด้านการกีฬาที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และมีแผนการเรียนที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจบได้ภายใน 4 ปีอีกด้วย

     สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสาร และสอบถามได้ทางเพจสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา https://www.facebook.com/SportsCommRSU 

เรียบเรียงโดย: อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา

หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ