สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.รังสิต พร้อมปั้น นักออกแบบกลยุทธ์การสื่อสาร

09 Jun 2021

     เมื่อสายงานประชาสัมพันธ์ยังคงติดอยู่ใน 5 ลำดับแรก และเป็นหนึ่งในสิบของสายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด จากข้อมูลล่าสุดของ จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) แพลตฟอร์มหางานชั้นนำของเอเชียได้เปิดเผยข้อมูลการสำรวจสายงานที่ตลาดต้องการคนมากที่สุด ประจำปี 2564

     เมื่อโลกเข้าสู่ยุคของการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร ผู้คนทั่วโลกจะได้รับรู้ข้อมูล และเรื่องราวเดียวกันเกือบพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อตนเอง คนใกล้ตัว องค์กรต่างๆ ล้วนต้องปรับตัวเอง ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง นักออกแบบกลยุทธ์การสื่อสาร จึงเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ ออกแบบกลยุทธ์สื่อสารข้อมูล การสร้างสรรค์สื่อ ตลอดไปจนคอนเทนต์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีจากองค์กรให้ไปถึงผู้รับปลายทาง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงเป็นตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการเสมอมา

     จากการความต้องการด้านการสื่อสาร การสร้างสรรค์สื่อ การสร้างคอนเทนต์ ทำให้หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (Public Relations and Corporate Communication)” วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างทักษะ ประสบการณ์ให้แต่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเรียนอะไรมา สายวิทย์ สายศิลป์ หรือสายอาชีวะ ก็สามารถสร้างความเป็นมืออาชีพได้ที่นี่

 

เป้าหมายสำคัญของ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต

     สร้างนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมืออาชีพสำหรับองค์กรทุกประเภท ด้วยการพัฒนา ประยุกต์ใช้ความรู้ สร้างทักษะและประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสร้างสรรค์สื่อจากเครื่องมือที่หลากหลาย สร้างคอนเทนต์ และการสื่อสารชื่อเสียงของแบรนด์/ธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์

 

เริ่มสนใจแล้ว ลองล้อมวงเข้ามาคุยกันใกล้ๆ กันอีกสักนิด

     สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มุ่งสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ บนพื้นฐานของการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์สื่อ และคอนเทนต์กับองค์กรทุกประเภท ผู้เรียนจะได้มีโอกาสค้นหาตัวตน สร้างความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารให้กับองค์กร หรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคต โดยผ่านการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จากทฤษฎีและฝึกปฏิบัติผ่านรายวิชาที่มีความหลากหลายและทันสมัย อาทิ

     - การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารองค์กรและสื่อออนไลน์ (Graphic Design for Corporate Communication and Online Media) ผู้เรียนจะได้ออกแบบกราฟิกในการสื่อสารองค์กร สื่อออนไลน์ การออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์สินค้าที่หลากหลาย เช่น โลโก้ โปสเตอร์ งานสิ่งพิมพ์ และการประยุกต์ใช้ในสื่อออนไลน์

     - การสร้างสรรค์และเทคนิคการนำเสนอเพื่อการสื่อสารองค์กร (Creative and Presentation Techniques for Corporate Communication) สำหรับผู้ที่ชอบการเล่าเรื่อง สร้างสรรค์เนื้อหา การประยุกต์ข้อมูลเพื่อการนำเสนอผ่านเพื่อการสื่อสารองค์กรในสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เว็บแบนเนอร์ อินโฟกราฟิก

     - การถ่ายภาพและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (Photography and Creating Digital Media for Public Relations and Corporate Communication) สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพในลักษณะต่าง ๆ สำหรับงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโออีกด้วย

     - การสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัลและกิจกรรมออนไลน์ (Creative Digital Experience and Online Activity) เหมาะสำหรับนักกิจกรรมออนไลน์สร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้รับสารผ่านสื่อดิจิทัล การสร้างการรับรู้และการตอบสนองต่อเนื้อหาในกิจกรรมออนไลน์เพื่อภาพลักษณ์องค์กร ธุรกิจ และตราสินค้า ในรูปแบบต่างๆ

     นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มวิชาการสร้างสรรค์กลยุทธ์ การสื่อสารชื่อเสียง การสร้างสรรค์แบรนด์ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรทุกรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การสร้างเนื้อหา การบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

     นี่เป็นแค่เพียงบางส่วนของสาขาวิชา ฯ ที่มุ่งสร้างนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์มืออาชีพ หากน้องๆ ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์สื่อ สร้างคอนเทนต์ การสร้างสรรค์แบรนด์ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงตลอดจนวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้องค์กรเป็นหนึ่งวงการแล้วนั้น สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรพร้อมที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการดูแลเอาใจใส่ การให้คำปรึกษาจากคณาจารย์และรุ่นพี่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

     สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือพูดคุยกันได้ที่ Facebook : สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร-นิเทศศาสตร์-มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เรียบเรียงโดย: อาจารย์คมศร สนองคุณ

หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ