“RSU Police” แอพพลิเคชั่น แจ้งเหตุด่วน 24 ชั่วโมงผ่านสมาร์ทโฟน

11 May 2019


     มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานเอกชน เปิดให้บริการ “RSU Police” แอพพลิเคชั่น แจ้งเหตุด่วน 24 ชั่วโมงผ่านสมาร์ทโฟน


     รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นโดยดำริท่านอธิการบดีที่ได้เห็นความสำคัญของความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนเมืองเอก และต้องการให้เป็นชุมชนต้นแบบในการสนับสนุน ช่วยเหลือ หน่วยงานภาครัฐ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จึงได้ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึกฝน อบรม และพัฒนาองค์ความรู้ในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจ มีการวางแผนออกตรวจโดยสนธิกำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองในการช่วยเหลือ ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองเอก โดยตำรวจมหาวิทยาลัยคือผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจตามกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการปัญหาอาชญากรรมของตำรวจทั่วโลก


     มหาวิทยาลัยรังสิต ถือเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในด้านการจัดการความปลอดภัยที่เห็นว่าการจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจะประสบความสำเร็จได้นั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นสำคัญ ที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งนี้ จากผลการสำรวจสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนเมืองเอกหลังจากที่มีการจัดตั้งตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ ผลการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาระความรับผิดชอบหลักๆ ของตำรวจมหาวิทยาลัย จะดูแลจัดการเรื่องความปลอดภัย การสร้างระบบความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานจราจร ดูแลประจำตึก ลงพื้นที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยปัจจุบันจะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่รอบหมู่บ้านเมืองเอกในช่วงเวลาต่างๆ เป็นผู้ช่วยพนักงานตั้งด่านตรวจ หรือแม้แต่ช่วยอำนวยการความสะดวกเมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งในการปฏิบัติงานตำรวจมหาวิทยาลัยจะผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยมีการเชิญบุคลากรในสายอาชีพมาฝึกเรื่ององค์ความรู้ด้านจราจร ต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด และเรียนรู้ทุกอย่างเหมือนที่ตำรวจรู้ ไม่ว่าจะเรื่องอาชญากรรมหรือแผนที่ เพราะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การเรียนรู้จากการถ่ายทอด ได้ลงมือทำจริงๆ หลายอย่างที่ไม่เคยฝึกมาก่อน ก็จะได้ฝึกทั้งหมด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


     “นอกจากนี้ ในเรื่องของความปลอดภัย ปัจจุบันได้มีการจัดทำแอพพลิเคชั่น RSU Police ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแรกในประเทศไทย ที่ร่วมมือกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานเอกชน มหาวิทยาลัยรังสิตและชุมชน เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลา และพิกัดที่เกิดเหตุ จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงและให้บริการได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ”    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ม.รังสิต กล่าว


     สำหรับแอพพลิเคชั่น RSU Police เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วในสมาร์ทโฟนทั้ง ระบบ iOS และ Android โดยกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การแจ้งเบาะแสและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้แจ้งจะต้องระบุตัวตนของตนเอง เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่แจ้งในเบื้องต้น หลังจากนั้นสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตจะประสานงานกับตำรวจ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อทำงานร่วมกับคนในชุมชน
     App RSU Police มีไว้อุ่นใจ แจ้งเหตุด่วน 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดี #สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ