2 นักศึกษาบัญชี ม.รังสิต ได้รับรางวัลประกวดสุนทรพจน์และเรียงความทางบัญชี ครั้งที่ 7

20 Feb 2019


     นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ ในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 7 จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


     นายสมภพ สุวรรณโชติ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ กล่าวว่า หัวข้อที่ใช้ในการประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้คือเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี การเตรียมตัวก็จะเป็นเรื่องของการซักซ้อมและฝึกพุดให้คล่อง ซึ่งอาจารย์ที่คณะคอยให้คำแนะนำและสอนเทคนิคต่างๆ ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้และพูดให้ดีขึ้นได้ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าประกวด 13 คน จาก 13 สถาบันเอกชน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นรอบเตรียมตัวตามหัวข้อข้างต้นมีเวลาพูดคนละ 3 นาที เมื่อทุกคนพูดจบกรรมการจะคัดเลือกเหลือ 7 คนให้ผ่านเข้ารอบที่ 2 รอบนี้เป็นรอบพูดแบบฉับพลัน โดยที่เราจะทราบโจทย์ก่อนขึ้นพูด 3 นาที นั่นหมายความว่าเรามีเวลาเตรียมตัว 3 นาที และขึ้นพูดอีก 3 นาที ซึ่งผลงานที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณจากนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รู้สึกดีใจและภาคภูมิที่ความตั้งใจของเราประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ ล่าสุดยังได้รับรางวัลชนะเลิศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ประจำปี 2561 อีกด้วย


     นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเรียงความ กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันประกวดเรียงความครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อเรื่อง นักบัญชีที่สุจริต ย่อมช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญ โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจาก 15 มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 5 ทีม ทีมละ 3 คน โดยก่อนหน้าที่จะไปแข่งขันได้เตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มเติมบวกกับความรู้ทางด้านบัญชีที่เราเรียนมา โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ ที่สำคัญขอขอบคุณคณาจารย์ในคณะบัญชี ม.รังสิต ที่สนับสนุน ให้คำปรึกษา และให้โอกาสในการเข้าร่วมแข่งขัน ประสบการณ์ในครั้งนี้ กับผลงานครั้งนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ยังมีส่วนผิดพลาดในบางจุด ทั้งด้านเนื้อหาและส่วนสรุปของเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ทางคณะกรรมการกำหนดมา อย่างไรก็ตาม จะพัฒนาตนเองต่อไป และอนาคตจะเป็นนักบัญชีที่ดี

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ