2 สาวบัญชี ม.รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ “เขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ทางบัญชี”

06 Feb 2018

 

นักศึกษาคณะบัญชี ม.รังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์  "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี" ครั้งที่ 6 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) และบริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ เพื่อการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นเสริมสร้างให้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนภาษาไทยให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดงาน "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี" ครั้งที่ 6 โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศร่วมส่งนักศึกษาบัญชีเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล โล่เกียรติคุณจากนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และเกียรติบัตร

นางสาวปนัดดา โมมขุนทด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ กล่าวว่า ในการแข่งขันเรียงความได้มีการแบ่งเป็นทีมโดยร่วมกับเพื่อนักศึกษาจากทีมมหาวิทยาลัยอื่น ทีมละ 3 คน โดยทีมของตนประกอบด้วย ม.รังสิต ม.เอเชียอาคเนย์ และ ม.กรุงเทพคริสเตียน มีเวลาในการเขียนเนื้อหา 30 นาที มีโจทย์ในการเขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักบัญชีเก่งและดีนำวิถีก้าวหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาการให้คะแนนแก่ผู้แข่งขันจากเนื้อหาเรียงความที่ครอบคลุมตามหัวข้อ โดยก่อนหน้าที่จะมาร่วมแข่งขันได้มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลมาอย่างรอบด้าน ทำให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้ดี สิ่งที่เขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเบื้องต้นในวิชาชีพบัญชี คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสำหรับรางวัลในเวทีนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในก้าวแรกของการเป็นนักบัญชีที่ดีในอนาคต เพราะการเรียนบัญชีสอนให้เรามีความอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

นางสาววนัชพร แสงงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การกล่าวสุนทรพจน์ทางบัญชี กล่าวว่า ก่อนแข่งขันมีเวลาในการเตรียมตัวประมาณ 3 อาทิตย์ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาในคณะเป็นผู้มาช่วยเทรนหลักในการพูดและหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพูด โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทั้งหมด 16 มหาวิทยาลัย การแข่งขันมี 2 รอบ รอบแรกมีโจทย์ให้พูดภายใต้หัวข้อคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี  เป็นเวลา 3 นาที และจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 6 คน เพื่อไปแข่งขันในรอบ 6 คน และในรอบชิงชนะเลิศคือความกดดันที่เราต้องผ่านไปให้ได้ กับการพูดสุนทรพจน์ในเวทีแรกของชีวิตและรางวัลรองชนะเลิศที่ได้มา นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชีวิต ที่สำคัญทำให้เราสามารถมีทักษะที่ดีในการพูดทั้งเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจ การใช้น้ำเสียง อักขระต่างๆ และรักในวิชาชีพบัญชีมากยิ่งขึ้น เพราะการเรียนทางด้านบัญชีสามารถนำมาปรับใช้และยังเป็นพื้นฐานในทำงานได้ในทุกองค์กร  

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ