เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกับชมรมอาสาพัฒนาชนบท ม.รังสิต

10 Aug 2018

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ม.รังสิต ส่งต่อเรื่องราวดีๆ ของการให้เเละการเเบ่งปันผ่านการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาหลากหลายคณะลงพื้นที่พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาเก่งทั้ง วิชางาน วิชาการ วิชาคน

 

ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้มีเป้าหมายมุ่งเน้นจะสร้างนักศึกษาให้เก่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเก่งทั้งวิชางาน วิชาการ วิชาคน ซึ่งการเรียนรู้ที่จะเก่งงานได้นั้น ต้องสร้างประสบการณ์ชีวิต และการสร้างประสบการณ์ที่ดีคือการเรียนรู้ในโลกกว้าง ไม่ใช่แค่เพียงในรั้วมหาวิทยาลัย แต่ในหลากหลายสถานที่ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้และไปพัฒนาตนเองได้ เช่น การไปเรียนรู้วิถีชีวิตคน การไปเรียนรู้สภาพแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เคยอยู่ เพราะฉะนั้น เราจึงเน้นส่งเสริมการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย เช่นเดียวกับกิจกรรมของชมรมอาสาพัฒนาชนบทที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดการเรียนการสอน เรามองว่าเป็นชมรมที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีประโยชน์แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่เล็กๆ ให้เด็กได้สร้างคุณค่าชีวิตให้กับตัวเองและสังคม เพราะในโลกนี้มีอะไรอีกมากมายที่สามารถจะเรียนรู้และสร้างประโยชน์จากความรู้ที่เรามีได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม ที่กิจกรรมของชมรมที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลอย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโรงเรียน พัฒนาการใช้ชีวิตร่วมกันของนักศึกษาต่างคณะที่ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ มอบสิ่งที่ให้แก่สังคม และสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่เพียงความสุขทางใจ แต่มันคือประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่จะทำให้ได้รู้ว่าในโลกกว้างยังต้องการความช่วยเหลืออยู่และมีหลายอยากที่จะต้องออกไปเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน

 

อาจารย์วิเชียร พลอยทับทิม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ชมรมอาสาพัฒนาชนบทก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลคนจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยจุดเด่นของชมรมคือเป็นค่ายที่สร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ โดยนักศึกษาจะนำความรู้จากสาขาวิชาที่ตนเองเรียนไปทำกิจกรรมโดยลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่ขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน โดยที่ผ่านมาทางชมรมได้สร้างในส่วนของอาคาร พื้นที่ใช้สอยให้แก่ชุมชนต่างๆ มาแล้วทั้งหมด 57 หลังคาเรือน สิ่งที่เราเน้นคืองานโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น ห้องสมุด อาคารเรียน ห้องน้ำ งานที่สองคือ งานครูอาสา นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบทเป็นครูอาสาที่ลงพื้นที่ไปช่วยสอนครูประจำในรายวิชาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ในส่วนของงานด้านเกษตร ช่วยทำแปลงเกษตร งานเกษตรของโรงเรียน มีการทำบ่อปลาเล็กๆ ให้น้องๆ นักเรียนได้เลี้ยงปลา และงานชุมชนสัมพันธ์ คือนักศึกษาเราจะออกชุมชนเพื่อพบปะกับคนชุมชน รวมทั้งงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมในการออกค่ายอาสาส่วนใหญ่จะจัดปีละ 2-3 ครั้ง

 

นายอภิสิทธิ์ แกดำ นักศึกษาชั้นปีที่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบท ตนและเพื่อน พี่ น้อง จากหลายคณะในชมรมได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการดำเนินโครงการในหลายส่วน เช่น เราเรียนทางด้านวิศวกรรมโยธา มีความรู้ด้านโครงสร้างได้นำความรู้ด้านโครงสร้างไปใช้ในการสร้างอาคารต่างๆ ทั้งอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องน้ำ หรือเเม้เเต่ช่วยทาสีอาคารเรียน นอกจากนี้ ในกิจกรรมส่วนอื่นๆ ก็มีทั้งครูอาสาช่วยสอนหนังสือนักเรียน งานด้านเกษตร งานครัว เเม้ว่าสิ่งที่ทำอาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ เเต่พวกเราทุกคนที่ทำงานอาสา มองว่านี่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพวกเราจะออกค่ายกันช่วงปิดเทอม ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเเละสังคม ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่สนับสนุนและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน มากกว่าให้วิชาการ ที่นี่ยังสอนวิชา “การให้” อีกด้วย

กิจกรรมต่างๆ ภายในชมรมอาสาพัฒนาชนบท...

 

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ