เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จับมือ บ.เฟอร์ทิลิตี้ฯ พัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ พร้อมเป็นแหล่งฝึกงานนศ.

29 Jun 2021

            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท เฟอร์ทิลิตี้ แมทเทอร์ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มุ่งพัฒนางานวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา

 

 

            รองศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เฟอร์ทิลิตี้ แมทเทอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์ รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พัฒนางานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถนําผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย

 

 

 

            “นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน การอบรมสัมมนา การฝึกปฏิบัติการ เพื่อบ่มเพาะ และส่งเสริมความสามารถเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (Reproductive Technology) การร่วมเป็นเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างกัน โดย บริษัท เฟอร์ทิลิตี้ แมทเทอร์ จำกัด เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและมีบุคลากรเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อีกด้วย” คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ