ด่านหน้าสู้โควิด-19 “ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิ” นางฟ้าชุดขาวประจำศูนย์วัคซีนเพื่อประชาชน ม.รังสิต

22 Oct 2021

            จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ทำให้ยอดการติดเชื้อของประชากรในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อหลายๆ ด้านในชีวิตประจำวันและทางด้านเศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิ หนึ่งในคณะอนุกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิบัติการฉีดวัคซีน ศูนย์วัคซีนเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ซึ่งเปรียบเสมือนนางฟ้าชุดขาวประจำศูนย์วัคซีนฯ แห่งนี้

 

 

ศิษย์รังสิต

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนพร ชาติชำนิ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าถึงการร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ว่า อาจารย์เป็นศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 8) และปริญญาโท (รุ่นที่ 2) ด้วยความรู้สึกที่อยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณคือ ท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ได้ให้ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาเอก ที่ประเทศสวีเดน ทั้งอยากจะให้ทุกคนได้มีภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงเพื่อลดภาระเพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีความเหนื่อย และภาระงานที่หนักมากในโรงพยาบาลต่างๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในศูนย์วัคซีนเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

รวมพลังสู้โควิด-19

            หลังจากนั้นได้มีการรวบรวมทีมงานโดยทีมคลินิกเวชกรรม ม.รังสิต ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการประสานงานกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิต และประสานงานหัวหน้าแต่ละฝ่ายเพื่อรวบรวมกำลังคนในการทำงานที่ศูนย์วัคซีนเพื่อประชาชน โดยมีท่านคณบดีบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม เป็นทั้งที่ปรึกษาและทีมร่วมปฏิบัติการในช่วงเริ่มต้น ซึ่งแต่ละจุดจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมกำลังคนปฏิบัติงานโดยเรียกว่า “In charge” ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 จุด ที่จำเป็นต้องมีพยาบาลที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทีมคัดกรอง ทีมลงทะเบียน ทีมฉีดวัคซีนรวมถึงจุด Fast track และ drive thru ทีมสังเกตอาการและทีมดูแลช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (Emergency room) จุดการลงทะเบียนและการออกใบนัดเข็มที่ 2 / ใบรับรองการฉีด

 

 

            ศูนย์วัคซีนฯ แห่งนี้ไม่ใช่แค่การให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาล ในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ ทางทีมคณาจารย์ในคณะพยาบาลได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการจัดนักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในศูนย์วัคซีนฯ แทนที่จะสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างเดียว ซึ่งทำให้นักศึกษาได้พัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมินปัญหา วางแผนการพยาบาลและให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้นคือ มหาวิทยาลัยเป็นที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งควรที่จะเป็น Good Model ด้านการบริการทางด้านสุขภาพที่ดำเนินการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพจริงๆ ดังนั้น สิ่งที่ทางทีมปฏิบัติการฉีดวัคซีนทุกคนบริการด้วยหัวใจ บริการที่อยู่บนพื้นฐานด้านวิชาการมอบให้แก่ผู้เข้ามารับบริการด้วยคุณภาพ  ความปลอดภัย และประทับใจในการเข้ามารับบริการ รวมถึงอุปกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากทีมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในการช่วยจัดหาอุปกรณ์การวัดความดันโลหิตที่ทันสมัย และมีการตรวจสอบคุณภาพพร้อมใช้งานทุกวันจากทีมนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์อีกด้วย

 

 

พยาบาลจิตอาสา

            ในนามของทีมพยาบาลจิตอาสา พวกเรามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ด้วยทีมศูนย์วัคซีนนั้น ค่อนข้างมีผู้ปฏิบัติงานจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องทำแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อทุกคนจะได้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่วนทีมจิตอาสาศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์นั้น เราได้เข้ามาช่วยในหลายจุดบริการ หลายท่านสำเร็จการศึกษาไปนานมากแล้ว แต่ก็ยังคงอยากช่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยส่วนตัวรู้สึกซาบซึ้งมากๆ ที่ทีมศิษย์เก่าของพวกเราเหนียวแน่นและน่ารักเช่นนี้  ความประทับใจที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนจนกระทั่งเปิดดำเนินการมายาวนานหลายเดือนนั้น ทางทีมปฏิบัติการทำงานไม่มีวันหยุด สิ่งที่จะจดจำและขอบคุณมากๆ คือทีมปฏิบัติงานทุกคนมีความสำคัญ สิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดอาจจะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นที่ไม่สามารถบรรยายด้วยคำพูดได้หมด แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้นั้น คือการทำงานเป็นทีมด้วยรูปแบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ทั้งผู้ให้และผู้รับ ไม่มีใครที่จะทำงานได้สำเร็จเพียงแค่คนเดียวได้ ซึ่งนี่คือสิ่งที่ม.รังสิต สร้างคุณค่าที่ดีต่อใจเราทุกคน

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ