ผศ.ดร.สุรชัย กาญจนาคม อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2565

15 Dec 2022

 

            มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2565 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กาญจนาคม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กาญจนาคม ได้ทุ่มเททั้งด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัยตลอดมา โดยงานวิจัยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อใช้ในในกระบวนการผลิตไบโอออยล์และสารเคมีมูลค่าเพิ่ม โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์นั้นจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาและจำเพาะเจาะจงต่อการผลิตสารที่ต้องการ มีความเสถียรสูงในระหว่างการทำปฏิกิริยา รวมทั้งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้หลายครั้ง

 

 

            นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาหลากหลายรูปแบบ เช่น การปรับเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-เบส การติดหมู่ฟังก์ชั่นด้วยวิธีอย่างง่าย การปรับอัตราการแพร่หรือขนาดอนุภาคของโลหะออกไซด์ บนตัวรองรับที่เป็นวัสดุรูพรุน และได้นำไปใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาต่างๆ  สำหรับงานวิจัยที่กำลังทำในปัจจุบัน จะอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการหาแหล่งพลังงานทดแทนจากสารชีวมวลทางการเกษตร ที่สามารถหาได้ง่าย มีจำนวนมาก และมีราคาถูก โดยการมุ่งเน้นไปที่การสังเคราะห์สารที่มีมูลค่าเพิ่ม

 

 

            ในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปี ของการเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กาญจนาคม มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จำนวนมากกว่า 65 เรื่อง (จำนวนการอ้างอิงทั้งหมดจากฐานข้อมูล Scopus = 1295 ครั้ง และมีค่า h-index = 21) รวมถึงได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยให้แก่วารสารชั้นนำต่าง ๆ

 

 

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กาญจนาคม ยังมีรางวัลที่รับรองความโดดเด่นของท่านทางด้านการวิจัย ดังนี้

 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔       

-  รางวัล“Editorial Excellence Award” จากวารสารCarbon Resources Conversion สำนักพิมพ์ Elsevier

-  รางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕       

-  รางวัล “ศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ผู้ประสบความสำเร็จในฐานะนักคิด/นักวิชาการและวิจัย” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต

-  รางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ