ม.รังสิต จับมือ มหาวิทยาลัยเครือข่าย สสอท. ระดมสมองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้รัก... รู้จักปลอดภัย”

05 Feb 2019

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ร่วมระดมสมองในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกิจกรรมและการผลิตสื่อเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา” หัวข้อ “เรียนรู้รัก... รู้จักปลอดภัย”

 

 

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสำหรับนักศึกษาว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มองได้หลายแง่มุมภายใต้วัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ่งเป็นปัญหาค่อนข้างมากและมีข้อจำกัดหลายอย่างในการพูดเรื่องเพศศึกษากับเด็ก จากสถิติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้น เราควรช่วยกันคิดในแนวใหม่เพื่อที่จะสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเด็กจะต้องได้รับการเรียนรู้การเตรียมตัว และมีความสุขในช่วงชีวิตของวัยรุ่น ภารกิจของครูอาจารย์นั้นคือ การปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อให้ชีวิตเด็กสามารถก้าวพ้นจากปัญหาและสามารถยืนอยู่ในสังคมต่อไปได้ ทำอย่างไรให้เขาได้มีการเตรียมความพร้อม เรียนรู้การมีทักษะชีวิต มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยรุ่น มีทักษะในการที่จะคบหาเพื่อนต่างเพศ วิธีที่เราจะทำได้ก็คือ การให้ความรู้ ฝึกทักษะชีวิต เสริมประสบการณ์ให้เขารวมทั้งให้ความช่วยเหลือเมื่อเขามีทุกข์

 

 

 

“อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศให้แก่นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับข้อมูลความรู้ การช่วยเหลือดูแลสุขภาวะทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการผู้จัดทำโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกิจกรรมและการผลิตสื่อเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ ในวัยเรียน” ในมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และเครือข่ายนิเทศศาสตร์ หัวข้อ “เรียนรู้รัก... รู้จักปลอดภัย” เพื่อมุ่งหวังที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการมีความรัก และการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องและถูกทาง ตลอดจนการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาแนวทางในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสำหรับนักศึกษา และการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศแก่นักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอกชนต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเสริม

 

 


ทั้งนี้ ภายในงานช่วงเช้ามีการนำเสนอผลการวิจัยและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของมหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.วรทัย ราวินิจ และ ดร.ชัชญา สกุณา มหาวิทยาลัยรังสิต การบรรยายเรื่อง “เทคนิคแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมและการวางแผนเพื่อการรณรงค์” โดย ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จิตวิทยาวัยรุ่น... สำหรับอาจารย์” โดยผู้อำนวยการสำนักการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะทีมวิทยากร

 

 

 

ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มย่อย ระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมและการผลิตสื่อรณรงค์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา โดยวิทยากรกลุ่มย่อย อาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และทีมวิทยากร สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ

 

 

 

หลังจากนั้นนำเสนอผลการระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปประเด็น โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ปิดท้ายการประชุมฯ ด้วยการบรรยายแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการดำเนินงาน จาก แหล่งทุน/สสส. โดย รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ