นักศึกษาพีอาร์ จัดกิจกรรมดีๆ ผ่านโครงการ CSR “โครงการสวนผัก ปันรักเพื่อน้อง”

23 Dec 2021

     สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ CSR “โครงการสวนผัก ปันรักเพื่อน้อง” ให้กับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่การต่อยอดในกระบวนการการทำงานจริง

 

 

     ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ในรายวิชา PRC332 ซึ่งเป็นรายวิชากลุ่มทฤษฎีสอนให้เข้าใจถึงหลักการ แนวทาง การสร้างสรรค์โครงการ การวางแผน และการประเมินผล ในการทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เมื่อการเรียนรู้ถูกจำกัดแต่ในตำรา การก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ก็คือการปฏิบัติ เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่เห็นผลจริง เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งได้ทดลองการทำรณรงค์ภายในองค์กรในช่วงต้นเทอมมาแล้ว ดังนั้นจึงจัดให้นักศึกษาได้ทำโครงการรณรงค์ภายนอก การจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จึงถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เนื่องจากหน่วยงานด้านการสื่อสารองค์กรทุกแห่งต่างต้องทำกิจกรรม CSR เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชม ตลอดจนนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากฤษฏีของการรณรงค์มาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการกระบวนการทำงานทั้งได้อย่างชัดเจน

     “สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้ฝึกการถ่ายภาพ การออกแบบกราฟิก การสร้างสรรค์สื่อวีดิโอ การเขียนข่าว การวิจัยและประเมินโครงการ เป็นต้น ทำให้มีฐานความรู้ที่เข้มแข็งต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเข้าสู่กระบวนการทำโครงการนั้นผู้สอนจะวางแนวทางในการให้คำปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง “การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในความเป็นศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” ตั้งแต่การคิดชื่อโครงการการที่เน้น การใช้คำสร้างสรรค์แต่สามารถสื่อความหมายที่ง่ายต่อความเข้าใจ การออกแบบโลโก้โครงการฯ การเขียนแผนการดำเนินโครงการที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ การหาผู้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมระดมทุนที่สามารถตอบสนองเป้าหมายได้ และผลิตสื่อทุกรูปแบบ ทั้ง โปสเตอร์ แบนเนอร์ คลิปวีดิโอ รวมถึงการวางแผนในการเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยผู้สอนจะเข้ามาให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของนักศึกษาทั้ง online และ onsite เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจของแนวคิดและการดำเนินงานในการรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตั้งแต่การคิด สร้างสรรค์ สู่การปฏิบัติ และสามารถประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่นักศึกษาจัดทำขึ้นนั้นว่า เกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ ทำให้นักศึกษาเกิความความมั่นใจและมีความพร้อมที่เข้าสู่วิชาชีพได้ สามารถมี Portfolio ที่นักศึกษาภาคภูมิใจ สามารถนำไปต่อยอดสู่การทำงานด้านวิชาชีพประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้อย่างมั่นใจ”

 

     นางสาวจิตตรารภัทร กริ่มใจ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เรามุ่งหวังให้แปลงเกษตรการเรียนรู้ของน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการจัดสัดส่วน อย่างเป็นระเบียบ มีทัศนียภาพที่ดี เราจะมีการเพิ่มต้นกล้าผักและพืชทางการเกษตร และจัดรูปแบบให้ประหยัดพื้นที่ และง่ายต่อการขนย้ายหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ด้วยการจัดเป็นรูปแบบผักในตะกร้า และผักเข่ง รวมทั้งอุปกรณ์ด้านการเกษตรให้มีเพียงพอต่อการเรียนรู้เด็กเมื่อเปิดภาคการศึกษา ทำให้ง่ายต่อการดูแล รักษา และเด็กนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรไร้สารพิษได้ ต่อยอดให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้สอยในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของนักศึกษาเรียนรู้หลายอย่างจากการดำเนินโครงการนี้ เช่น การวางแผน เขียนแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินโครงการนี้ มีการออกแบบแปลงเกษตรในการทำโครงการสวนผัก ปันรักเพื่อน้อง เพื่อจัดทำในวันลงพื้นที่ ได้เรียนรู้ในการสร้างแบรนด์เนอร์ทำสื่อประชาสัมพันธ์ การกระจายข่าวสารในช่องทางโซเชียลมีเดีย ตามสื่อออนไลน์ และเรียนรู้การประสานงานเพื่อหาพันธมิตรในการขอความร่วมมือเพื่อมาสนับสนุนโครงการของเรา ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หน่วยงาน องค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต

 

     ด้าน นางสาวณัฐธิดา เจียรอดิศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำโครงการฯ ดังกล่าวสามารถพัฒนาตนเองได้เยอะมาก ทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือและมอบโอกาสและสิ่งดีๆ ให้กับผู้คนรอบข้าง โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้หรือไปช่วยมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิต และก็เป็นสิ่งที่ดีต่อผู้อื่นหรือสังคมด้วยเพราะเราจะได้เห็นว่าสังคมไทยนั้น ก็ยังมีคนที่ยอมเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ และมันก็เป็นเหมือนการเรียนรู้ และเรายังสามารถได้พัฒนาตัวเองได้ทำในสิ่งที่ดีๆ ช่วยเหลือคนอื่น นอกจากนี้ สิ่งที่พวกเราทำให้กับเด็กนักเรียนสามารถทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพและสามารถกลับไปทำที่บ้านเองได้ สอนให้รู้จักการทำการปลูกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความตื่นเต้น สนุกให้กับเด็ก ๆ โดยเด็ก ๆ ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้เฝ้าดูการเติบโตของผัก ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างที่ล้วนแต่จะเกิดประโยชน์ให้กับตัวเด็กมากที่สุด เป็นความภูมิใจที่พวกเราทุกคนหวังว่าจะเป็นสิ่งดีๆ ที่ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ