ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  OFFICES & SERVICE UNITS


ฝ่ายวิชาการ
___
ศูนย์บริการทางวิชาการ
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักหอสมุด
ฝ่ายบริหาร
___
ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานบุคคล
สำนักงานพัฒนาบุคคล
สำนักงานนิติการ
สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
ศูนย์ RSU EX SPACE
หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี
___
สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายการเงิน
สำนักงานการเงิน
สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานบัญชี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
___
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
สำนักงานหอพัก
สถาบันกีฬา
ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายการต่างประเทศ
___
สำนักงานนานาชาติ (สนช.)
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ( 兰实大学中泰合作交流处 )
ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา
Passage to ASEAN (P2A)

ฝ่ายโรงเรียนสาธิต และวิสาหกิจ
___
สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา

ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
___
RSU Healthcare

ฝ่ายนวัตกรรม
___
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรม และสิทธิประโยชน์
___
ฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม
สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์
สำนักงานสิทธิประโยชน์

ฝ่ายแผนและพัฒนา
___
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
สำนักงานวางแผนและพัฒนา
สำนักงานทะเบียน
สำนักงาน Wisdom Media

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
___
สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันการจัดการความปลอดภัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิจัย
___
สถาบันวิจัย
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
ASEAN International Sandbox Conference (AISC) Office

หน่วยงานขึ้นตรงกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
___
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมาตรฐานฮาลาล

หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
___
สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
___
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยงานขึ้นตรงกลุ่มวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
___
ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA