ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  OFFICES & SERVICE UNITS


ฝ่ายวิชาการ
___
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักหอสมุด
ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ฝ่ายบริหาร
___
สำนักงานนิติการ
สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
สำนักงานยานพาหนะ
ศูนย์ RSU EX SPACE
สำนักงานบุคคล
สำนักงานพัฒนาบุคคล
ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานขึ้นตรงรักษาการอธิการบดี
___
สถาบันไผ่กู้ชาติ
สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายการเงิน
สำนักงานการเงิน
สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานบัญชี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
___
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
สถาบันกีฬา
สำนักงานหอพัก
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายการต่างประเทศ
___
สำนักงานนานาชาติ (สนช.)
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ( 兰实大学中泰合作交流处 )

ฝ่ายวิสาหกิจ
___
โครงการพิเศษเพื่อเสริมรายได้ YESS
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบัน RSU NEO
ศูนย์บริการทางวิชาการ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up

ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
___
RSU Healthcare

ฝ่ายนวัตกรรม
___
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ RSU Cyber University

ฝ่ายพัฒนาสังคม
___
ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา
สำนักพิมพ์
ฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานพัฒนาสังคม
ศาลาดนตรีสุริยเทพ
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายแผนและพัฒนา
___
สถาบันรังสิตวิชชาลัย
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
สำนักงาน Wisdom Media
สำนักงานวางแผน และพัฒนา
สำนักงานทะเบียน

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
___
สถาบันการจัดการความปลอดภัยและนวัตกรรม
สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา

ฝ่ายวิจัย
___
สถาบันวิจัย
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย

หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
___
สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติ

หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
___
สถาบันคานธี
สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
___
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยงานขึ้นตรงกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
___
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมาตรฐานฮาลาล

หน่วยงานขึ้นตรงวิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
___
ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนาปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA